Collectieve vrije ruimte WKR per 2015 mogelijk

16 september 2014 | Door redactie

Eén van de maatregelen uit het Belastingplan 2015 die de werkkostenregeling (WKR) moet vereenvoudigen, is de invoering van de zogenoemde concernregeling. Dat betekent dat organisaties uit hetzelfde concern onder voorwaarden één gezamenlijke vrije ruimte mogen hanteren.

Met de concernregeling wordt er een collectieve vrije ruimte gecreëerd waaruit alle aangewezen vergoedingen en verstrekkingen van de verschillende werkgevers uit het concern belastingvrij kunnen plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat het concern geen splitsing hoeft te maken tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel worden gedaan en deels ten behoeve van werknemers van een ander concernonderdeel.

Keuze voor concernregeling kan tot uiterste afrekenmoment

Een voorwaarde voor toepassing van de concernregeling is dat de moedermaatschappij voor minimaal 95% eigenaar moet zijn van de dochtermaatschappij(en). Het concern kan nog tot op het uiterste afrekenmoment kiezen voor toepassing van de concernregeling. De regeling geldt dan voor alle concernonderdelen die het gehele kalenderjaar hebben voldaan aan de eigendomseis van 95%. Concernonderdelen die er in de loop van het jaar bij zijn gekomen of af zijn gegaan, vallen buiten de concernregeling. Deze organisaties moeten de verschuldigde belasting bij overschrijding van hun vrije ruimte zelfstandig aangeven en afdragen.

Alle concernonderdelen aansprakelijk voor volledige belastingbedrag

Het concernonderdeel met de grootste fiscale loonsom moet de belasting afdragen die het concern verschuldigd is bij overschrijding van de gezamenlijke vrije ruimte. Om zeker te stellen dat belasting ook echt wordt afgedragen, worden alle betrokken werkgevers van het concern hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het hele verschuldigde belastingbedrag.
Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke gegevens deelnemers aan de concernregeling in de administratie moeten opnemen.