Concreet uitstelbeleid voor organisaties

18 september 2012 | Door redactie

Het uitstelbeleid voor organisaties is al enige tijd van toepassing. Organisaties met betalingsproblemen krijgen meer tijd om hun betalingen te voldoen aan de Belastingdienst. De fiscus wil met dit beleid economisch gezonde organisaties een kans geven weer op te bloeien. De belastingdeurwaarder kan voor bepaalde tijd uitstel van betaling verlenen en de executiedatum bij beslag opschorten.

Organisaties kunnen voor een periode van ten hoogste 12 maanden uitstel van betaling krijgen als zij in betalingsmoeilijkheden verkeren. Voorwaarde is wel dat de lopende verplichtingen worden nagekomen en zekerheid wordt gesteld voor de gehele belastingschuld waarvoor het uitstel geldt. Volstaat een uitstelperiode van 12 maanden niet, dan is het mogelijk uitstel te krijgen voor een langere periode. Ook moet uw organisatie aannemelijk kunnen maken dat de tijdelijke betalingsmoeilijkheden niet via zakelijke kredietverlening kunnen worden opgelost. Deze bepalingen zijn opgenomen in de Leidraad Invordering 2008.

Uitstelbeleid niet concreet genoeg

Het uitstelbeleid was niet concreet genoeg, dus worden er twee nieuwe maatregelen opgenomen die het uitstelbeleid voor organisaties concreter moeten maken.

1. Kort uitstel op schriftelijk of telefonisch verzoek voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag, op basis van de volgende criteria:

  • het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 12.000;
  • er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
  • er is geen sprake van aangifteverzuim;
  • er zijn geen openstaande oninbare belastingschulden.

2. Bij betalingsregelingen met een langere looptijd hoeft de organisatie niet meer aan te tonen dat de betalingsproblemen een gevolg zijn van de economische crisis.