De maatregelen uit de Troonrede van 2015

15 september 2015 | Door redactie

Vandaag las koning Willem-Alexander zijn derde Troonrede voor. Hierin benoemde hij de plannen die de regering voor het komende jaar heeft. Veel van deze plannen zullen vanmiddag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Minister Dijsselbloem van Financiën biedt vanmiddag de Rijksbegroting en Miljoenennota 2016 aan de Tweede Kamer aan. De verwachting is dat in die Prinsjesdagstukken al heel wat plannen uit de Troonrede zijn uitgewerkt. De Troonrede van 2015 draait om vier kerngebieden: werken aan economisch herstel, groei van de werkgelegenheid, een goede uitvoering van ingezette hervormingen en bijdragen aan internationale stabiliteit. 

Goede uitvoering van hervormingen

Hieronder vindt u een aantal maatregelen waarover waarschijnlijk in de loop van de middag meer bekend wordt:

  • Het belastingstelsel wordt zo hervormd dat dit een impuls geeft aan banengroei en de koopkracht van mensen.
  • De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Dat maakt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om deze werknemers in dienst te nemen of te houden.
  • De inkomstenbelasting gaat omlaag. Dit moet de consumptie en dus ook de werkgelegenheid stimuleren.
  • Door de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector verbetert de koopkracht voor iedereen die werkt. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil.
  • Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra betaalbare plekken voor peuteropvang. Het vaderschapsverlof wordt verlengd.
  • Er zijn de laatste tijd al veel hervormingen doorgevoerd die moeten bijdragen aan betere zorg, beter onderwijs, betere sociale voorzieningen en een solide pensioenstelsel. De regering gaat de uitwerking van deze hervormingen nauwlettend in de gaten houden en bijstellen waar dat nodig is (zoals bij het persoonsgebonden budget).
  • Dit najaar presenteert de regering een werkprogramma waarin zij de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. Het stelsel moet transparanter, eenvoudiger en persoonlijker, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling.
  • Er komt structureel € 210 miljoen beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht.
  • Het hoger onderwijs krijgt er zo’n 4.000 docenten bij en extra onderzoekers met een onderwijstaak. Studenten krijgen meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt. Dit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.
  • Nederlandse multinationals hebben nu al een internationale voorbeeldfunctie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis en kunde. De regering stelt organisaties in staat fiscaal aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken.

Gevolgen via themapagina Prinsjesdag

Houd de themapagina Prinsjesdag in de gaten! Zodra er meer informatie bekend is, leest u op deze pagina wat de gevolgen voor u en uw organisatie kunnen zijn.