Geld naar handhaving door Inspectie SZW in regeerakkoord

13 oktober 2017 | Door redactie

Het nieuw te vormen kabinet reserveert in het regeerakkoord 2017 een bedrag voor de handhavingstaken van Inspectie SZW. Die gaf dit jaar aan onvoldoende capaciteit te hebben om deze taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Inspectie SZW krijgt in het regeerakkoord 2017 een bedrag van € 50 miljoen per jaar toegewezen voor fraudebestrijding en intensivering van de handhaving. Het nieuwe kabinet Rutte III volgt daarmee het door ex-minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opgestelde  Inspectie Control Framework (pdf). Dat rapport gaat in op het gebrek aan mensen en middelen bij Inspectie SZW, de werkdruk en geeft de knelpunten aan tussen wat nodig en wat gewenst is voor de capaciteit van de Inspectie.

Bestrijding arbeidsuitbuiting en schijnconstructies

Met het bedrag van € 50 miljoen kan Inspectie SZW beter toezicht houden op naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Andere taken zijn het intensiever bestrijden van schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en arbeidsuitbuiting. Dit zijn ook de pijlers van het Jaarplan 2017 van Inspectie SZW. In 2018 gaat een nieuw vierjarenplan van het ministerie van SZW van start. Dat is gericht op de preventie van beroepsziekten. De aandacht zal de eerste twee jaar uitgaan naar de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer.