Maximale subsidiebedrag voor praktijkleren in 2019 omlaag

18 september 2018 | Door redactie

Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen komend schooljaar hiervoor maximaal € 2.500 ontvangen. Afgelopen schooljaar bedroeg dit maximum nog € 2.700.

Een tijdlang was het onzeker of de subsidieregeling praktijkleren ook voor het schooljaar 2018/2019 beschikbaar zou zijn. In de zomer maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend dat de subsidieregeling verlengd zou worden voor het komende schooljaar. Over de omvang van het subsidiebudget bleef echter onduidelijkheid bestaan. In de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van OCW is deze onduidelijkheid nu weggenomen. Uit het Prinsjesdagdocument blijkt dat het kabinet het totale subsidiebudget met € 19,5 miljoen inkort.

Korting subsidiebudget moet tegenvaller opvangen

De korting van € 19,5 miljoen is nodig om een tegenvaller op de zogeheten leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming te dekken. De subsidiebudgetten voor de verschillende opleidingscategorieën onder de subsidieregeling praktijkleren gaan allemaal wat omlaag in het schooljaar 2018/2019. Een vervelende consequentie van de korting op het subsidiebudget is dat het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of werkleerplaats wordt verlaagd van € 2.700 naar € 2.500. Werkgevers zullen dus minder geld ontvangen.

Subsidieregeling praktijkleren na schooljaar 2018/2019?

In de begroting wordt gesproken over een incidentele verlaging van het subsidiebudget. Of het kabinet de subsidieregeling praktijkleren ook in de jaren ná 2019 voortzet en onder welke voorwaarden, zal later moeten blijken. Werkgeversvertegenwoordiger MKB-Nederland heeft al laten weten elke bezuiniging op de subsidieregeling onacceptabel te vinden, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Het kabinet zou juist meer geld moeten uittrekken voor de regeling.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.