Modernisering kleineondernemersregeling (KOR) in aantocht

18 september 2018 | Door redactie

In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling uit het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld de KOR flink aan te passen. Het doel van de aanpassing is de administratieve lasten van kleine ondernemers te beperken door de introductie van een vereenvoudigde vrijstellingsregeling.

Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen en de administratieve lasten voor hen verminderen. Daarom is besloten de huidige KOR die voor de BTW geldt aan te gaan pakken. Het is de bedoeling dat vanaf 2020 de omzet bepalend zal zijn voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het wetsvoorstel gaat uit van een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen BTW verschuldigd en hoeven geen BTW-aangifte (tool) te doen. Dat vermindert de administratieve verplichtingen (tool). Het omzetcriterium wordt in bijna alle andere EU-landen toegepast. Het bedrag van de omzet is in iedere lidstaat echter wel anders.  

Van BTW-belast naar BTW-vrijgesteld ondernemen

Ondernemers die voor toepassing van deze nieuwe facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van de BTW kiezen, veranderen dus van een BTW-belaste ondernemer (tool) in een BTW-vrijgestelde ondernemer. Het gaat dan om het leveren van goederen en diensten in Nederland én intracommunautaire leveringen vanuit Nederland. Daar staat tegenover dat bij de keuze voor de ‘nieuwe KOR’ de BTW die anderen in rekening hebben gebracht niet aftrekbaar zijn.

Huidige KOR gaat uit van het verschuldigde BTW-bedrag

De huidige KOR (tool) is een regeling voor natuurlijke personen die ondernemer zijn en die per jaar niet meer dan € 1.883 aan BTW verschuldigd zijn. Door deze regeling hoeven zij geen of minder BTW af te dragen als zij onder bepaalde BTW-grenzen blijven. Ook kunnen zij in aanmerking komen voor een ontheffing van de administratieve verplichtingen. Als een ondernemer in aanmerking wil komen voor de KOR moet hij in Nederland zijn gevestigd, aan de factureringsverplichtingen voldoen en een boekhouding bijhouden.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.