Niet langer toetsloon bij BBL en werkend leren

18 september 2012 | Door redactie

Doordat de afdrachtvermindering onderwijs wordt gekoppeld aan de inhoud en duur van lesprogramma’s gaat er straks een jaarsystematiek gelden voor de beroepsopleidende leerweg (BOL), beroepsbegeleidende leerweg (BBL), werkend leren op hbo-niveau en vmbo. Ook komt het toetsloon te vervallen voor BBL en werkend leren op hbo-niveau.

Voor de opleidingsvarianten BOL, BBL, werkend leren op hbo-niveau en vmbo gaat een urennorm of vastgestelde studielast gelden, die flexibel is in te delen binnen het studiejaar. Of aan die urennorm of studielast is voldaan, wordt straks aan het eind van een studiejaar getoetst. Het claimen van afdrachtvermindering onderwijs kan straks alleen nog per kalenderjaar en niet meer verdeeld over de tijdvakken in het kalenderjaar. Als de loonbelasting en premie volksverzekeringen in het betreffende loontijdvak niet toereikend zijn, wordt het mogelijk om het restant in het daaropvolgende loontijdvak te claimen.

Minder administratieve lasten

Ook komt het toetsloon voor werknemers onder de 25 jaar te vervallen voor BBL en werkend leren op hbo-niveau. Het vaststellen van het loon dat moet worden getoetst aan dit grensbedrag is op dit moment erg bewerkelijk voor zowel werkgever als Belastingdienst. Het kabinet stelt daarom voor om het toetsloon te laten vervallen. Een werkgever kan dan ook afdrachtvermindering BBL en werkend leren op hbo-niveau toepassen als een werknemer jonger dan 25 jaar meer dan 130% van het wettelijk minimumloon verdient. Deze maatregel moet de administratieve lasten van werkgevers verminderen.