Onderwijs vernieuwd en verbeterd

10 oktober 2017 | Door redactie

Het regeerakkoord bevat een flink aantal wijzigingen voor het onderwijs. Zo is het toezicht vernieuwd, wordt er budget vrijgemaakt voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden binnen het primair onderwijs en het verlagen van de werkdruk.

Een aantal maatregelen die zijn gepresenteerd in het regeerakkoord hebben betrekking op het onderwijs. Het kabinet wil vooral investeren in de bestrijding van kansenongelijkheid, het stimulering van talent, goede docenten met een sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs. Een aantal belangrijke maatregelen zijn: 

  • Er wordt structureel € 270 miljoen vrijgemaakt voor de modernisering van de cao primair onderwijs. De arbeidsvoorwaarden voor docenten worden verbeterd in combinatie met het normaliseren van de bovenwettelijke regelingen.
  • Er komt structureel € 450 miljoen beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen, bijvoorbeeld voor het aanstellen van conciërges en ander onderwijsondersteunend personeel en voor klassenverkleining.
  • Het toezicht is vernieuwd. De inspectie toetst in de toekomst niet alleen op de deugdelijkheidseisen maar stimuleert ook dat scholen zich continu verbeteren. Dit komt tot uitdrukking in de waardering ‘goed’ of het toekennen van het predicaat ‘excellent’.
  • In de jaarverslagen worden doelstellingen uit toekomstige bestuurlijke afspraken inzichtelijk gemaakt. Om de verantwoording te verbeteren krijgt de medezeggenschapsraad in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting.
  • In het primair onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling.
  • Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met € 15 miljoen per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd.
  • Er wordt € 15 miljoen per jaar geïnvesteerd in het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.
  • Het budget voor het terugdringen van laaggeletterdheid wordt met € 5 miljoen per jaar verhoogd.