Wat heeft SZW in 2016 voor u in petto?

25 september 2015 | Door redactie

In de begroting voor 2016 die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op Prinsjesdag presenteerde, passeren heel wat beleidsplannen de revue die voor uw onderneming relevant kunnen zijn.

U heeft de afgelopen weken op Rendement.nl al veel kunnen lezen over de plannen die de ministerraad op Prinsjesdag 2015 heeft gepresenteerd. Het gaat hierbij alleen nog maar om voorstellen; het begrotingsproces (tool) is nog lang niet afgerond. In de begrotingsplannen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

  • Dit najaar ontvangt de Tweede Kamer een verkennende notitie voor aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De wet heeft als doel alle werknemers een eerlijk minimumloon te garanderen en richt zich op zaken als het minimumjeugdloon.
  • Dit najaar worden ook de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel verder uitgewerkt in een werkprogramma en naar de Tweede Kamer gestuurd.
  • Er  komt op korte termijn een wet die de regels rondom de verzekering van WGA-lasten eerlijker maakt.
  • Het kabinet wil dat werknemers in de Europese Unie (EU) gelijk loon krijgen voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek. Hiervoor zijn nieuwe Europese afspraken nodig. Zo gaat het kabinet zich inzetten voor aanpassing van de Europese Detacheringsrichtlijn.
  • Het kabinet stelt € 182 miljoen beschikbaar voor de zogenoemde cofinanciering van de sectorplannen in 2016. Deze plannen moeten bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid.
  • Gezond en veilig werken krijgt veel aandacht, onder meer van Inspectie SZW, door initiatieven als gezondenveiligwerkt.nl en de SZW-campagne tegen psychosociale arbeidsbelasting en het wetsvoorstel dat de Arbowet moet wijzigen.

Extra aandacht voor kwetsbare groepen blijft

Het actieplan 50pluswerkt blijft ook in 2016 van kracht. Dit initiatief – dat ouderen ondersteunt bij hun zoektocht naar werk – zorgt onder andere voor scholingsvouchers, trainingen om te leren netwerken en plaatsingsbonussen voor intermediairs. Ook de aanpak jeugdwerkloosheid loopt door in 2016.