Werkgeversheffing ZVW per 2015 naar 6,95%

17 september 2014 | Door redactie

Uit de Prinsjesdagstukken valt af te leiden hoe de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) er volgend jaar uitziet. De werkgeversheffing ZVW daalt naar verwachting per 1 januari 2015 van 7,5% naar 6,95%. De werknemersbijdrage gaat juist fors omhoog.

In veruit de meeste gevallen moet uw onderneming over het loon van werknemers de werkgeversheffing ZVW betalen. Daarbij geldt wel een maximum: het maximumbijdrageloon. Momenteel draagt u over het loon van werknemers 7,5% van het loon tot € 51.414 af aan de Belastingdienst. In de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) (pdf) staat dat deze werkgeversheffing per 2015 daalt naar 6,95%. Het maximumbijdrageloon voor 2015 wordt € 51.974.

ZVW-bijdrage werknemer stijgt per 2015 naar 5,7%

In gevallen waar uw onderneming de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, draait de werknemer voor de ZVW-bijdrage op. Deze situatie is aan de orde bij bepaalde uitkeringsgerechtigden, ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Zij betalen dit jaar een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,4% van hun brutoloon tot het maximumbijdrageloon.
Volgens de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2015 (pdf) wordt het verschil tussen de werkgeversheffing en de werknemersbijdrage in 2015 beperkt tot 1,25 procentpunt. Daaruit valt af te leiden dat de werknemersbijdrage ZVW in 2015 5,70% bedraagt.