Zieken zonder werk gaan er per 2020 op achteruit

18 september 2018 | Door redactie

Voor werklozen die op of na 1 januari 2020 recht krijgen op een Ziektewetuitkering, telt de ZW-uitkering niet meer mee voor de hoogte van de arbeidskorting en IACK. Dat kan veel effect op hun inkomen hebben.

In het Belastingplan 2019 (pdf) kondigt het kabinet een maatregel aan voor werklozen die recht hebben op een ZW-uitkering. Iemand heeft daar recht op als hij door ziekte tijdelijk niet kan werken en geen dienstbetrekking (meer) heeft. Op dit moment geldt dat de uitkering van de werkloze ZW-gerechtigde meetelt als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Nu is het zo dat voor een WW-gerechtigde zijn WW-uitkering niét meetelt als inkomen voor de arbeidskorting en de IACK. Als de WW-gerechtigde vervolgens ziek wordt en een ZW-uitkering ontvangt (en dus de uitkering opeens wel meetelt voor de arbeidskorting en IACK), stijgt zijn nettoinkomen ineens behoorlijk. Meldt hij zich weer beter, dan daalt zijn inkomen weer. Daar wil het kabinet een einde aan maken.

Voorstel per 2020 geldt alleen voor nieuwe gevallen

Het voorstel is om per 2020 voor nieuwe (!) ZW-gerechtigden zonder werk de ZW-uitkering niet mee te laten tellen als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting. De maatregel is van toepassing op bijvoorbeeld mensen met een WW-uitkering die ziek worden, zieke mensen met een tijdelijk contract dat is afgelopen, zieke uitzendkrachten die onder een uitzendbeding vallen en zwangeren die geen dienstbetrekking (meer) hebben en zich vóór hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden. In totaal gaat het om zo’n 250.000 ziektegevallen per jaar.

Maatregel geldt niet voor werknemers in de Ziektewet

Voor werknemers die bij ziekte recht krijgen op de ZW-uitkering, geldt de wijziging niet. Voor hen blijft de ZW-uitkering meetellen als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting en de IACK. Dit geldt eveneens voor ZW-gerechtigden met een fictieve dienstbetrekking.