Gezondheid werknemer ook in proeftijd geheim

1 mei 2017 | Door redactie

Als een werkgever in de proeftijd vraagt naar de gezondheid van zijn kersverse medewerker, overtreedt hij daarmee de wet. Alleen een bedrijfsarts mag zulke vragen stellen. Bovendien moeten zulke keuringen altijd vóór indiensttreding plaatsvinden.

Wat een werkgever tijdens de sollicitatieprocedure mag vragen aan een potentiële nieuwe werknemer, luistert nauw. Zo mag hij niet vragen naar medicijngebruik of fysieke beperkingen van de kandidaat en ook niet naar de bereidheid van de kandidaat om een medische keuring te ondergaan. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), die in zulke zaken is gespecialiseerd, heeft onlangs bepaald dat deze verboden ook in de proeftijd van een werknemer blijven bestaan.

Vragen kunnen aanstellingskeuring vormen

In de betreffende zaak gaf een werkneemster van een kinderdagverblijf tijdens een kennismakingsgesprek antwoord op de bovengenoemde vragen aan haar nieuwe werkgever. De volgende dag nam ze hierover contact op met het secretariaat van de CKA. Nog een paar dagen later gaf de werkgever in een vervolggesprek aan dat hij de arbeidsovereenkomst met de werkneemster opzegde in de proeftijd, omdat er naar zijn mening geen vertrouwensbasis was gelegd.
De werkneemster maakte er een officiële klacht van. Na bestudering van de feiten oordeelde de CKA dat de vragen die de werkgever in de proeftijd stelde, een soort informele aanstellingskeuring vormden. Deze ‘keuring’ had op grond van de Wet op de medische keuringen (tool) en het Besluit aanstellingskeuringen niet mogen plaatsvinden.

Oordeel van de CKA is niet bindend

Er was sprake van meerdere overtredingen. In de wetgeving staat namelijk:

  • dat een aanstellingskeuring (tool) alleen mag plaatsvinden vóór de feitelijke indiensttreding;
  • dat een aanstellingskeuring alleen is toegestaan als de werkgever bijzondere medische functie-eisen voor de baan van de werknemer heeft geformuleerd (wat niet het geval was);
  • dat alleen een bedrijfsarts vragen over de gezondheid mag stellen;
  • dat een werknemer zich bij een aanstellingskeuring kan beroepen op beschermende maatregelen (maar dan moet wel duidelijk zijn dat er sprake is van een keuring).

De CKA verklaarde de klacht dus gegrond. Het oordeel van de commissie is echter niet bindend. Als de werkgever het oordeel niet opvolgt, kan het wel een rol spelen in een eventuele rechtszaak.
Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, oordeel 2016-03