Medische aanstellingskeuring alleen in uitzonderingsgevallen

7 oktober 2022 | Door redactie

Lang niet alle werknemers en werkgevers zijn op de hoogte van de regels voor aanstellingskeuringen bij een sollicitatie. Er wordt vaak gedacht dat dit is toegestaan, maar in feite mag het alleen in uitzonderlijke gevallen.

Een groot deel van de werknemers en sollicitanten denkt dat een aanstellingskeuring (tool) altijd is toegestaan of alleen niet in het geval dat een werknemer daartegen bezwaar heeft. Maar de werknemer heeft meer recht op privacy dan hij denkt. De Wet medische keuringen (WMK) stelt dat een medische keuring van een sollicitant alleen is toegestaan in bepaalde uitzonderingsgevallen. Functies die een risico inhouden voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer zelf of zijn directe omgeving vallen hieronder. En eenextra voorwaarde: het is niet mogelijk om deze risico’s met redelijke maatregelen weg te nemen. Zo is een aanstellingskeuring voor een functie als piloot wel toegestaan, maar bij een normale kantoorbaan niet.

Er gelden aanvullende verplichtingen

Bovendien heeft een werkgever nog extra verplichtingen als hij een aanstellingskeuring wil laten verrichten. De SER noemt de volgende verplichtingen:

  • De werkgever moet schriftelijk advies vragen over de rechtmatigheid van een keuring aan een gecertificeerde arbodienst of een bedrijfsarts.
  • Als het advies positief uitvalt, moet de werkgever de functie-eisen, het doel van de keuring, de specifieke gezondheidsvragen en de gewenste medische onderzoeken op schrift stellen.
  • Instemming van de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) over het voorgenomen keuringsbeleid is nodig.
  • Als een aanstellingskeuring deel uitmaakt van de procedure, moet dit in de wervingstekst staan.
  • De sollicitant moet tijdig schriftelijk en op een begrijpelijke manier geïnformeerd worden over het doel van de keuring en over de vragen en onderzoeken daarbij.
  • De sollicitant heeft recht op een herkeuring en heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de CKA.
  • De werkgever mag de knoop pas doorhakken over de aanstelling nádat de uitslag van de herkeuring bekend is.