MKB wil wetswijziging voor alcoholtest werknemers

8 maart 2018 | Door redactie

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat werknemers in bijvoorbeeld chemische fabrieken op drugs en alcohol kunnen worden getest. Daarvoor is een aanpassing van de privacywetgeving nodig.

Werkgevers mogen volgens de spoorwegen- en luchtvaartwet machinisten en piloten testen op drugs en alcohol. Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW willen dat dit ook voor andere beroepen en branches geldt, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in het geding is zoals in de chemische industrie. Nu is het nog zo dat werkgevers voor het testen op middelengebruik bij werknemers ontheffing moeten aanvragen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In een brief aan de Tweede Kamer vragen de werkgevers om aanpassing van de privacywetgeving als het gaat om het uitvoeren van testen. De Kamer debatteert vandaag over de nieuwe privacywet (tools).

Werkgever mag gezondheidsgegevens niet verwerken

Volgens artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mag de werkgever gezondheidsgegevens – daaronder vallen ook de uitslagen van alcohol- en drugstesten – niet verwerken. Een uitzondering hierop is de situatie waarin een werknemer toestemming heeft gegeven. Ook mag dit als de verwerking van de testresultaten noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, zoals de veiligheid van werknemers en bijvoorbeeld omwonenden. Dit moet in de wet zijn vastgelegd (zoals in het geval van de piloten) of AP moet de werkgever een ontheffing verlenen.

Werknemer moet instemmen met testen

Als de werknemer toestemming heeft gegeven voor het testen en de verwerking van de resultaten, moet de werkgever passende maatregelen nemen, zodat de persoonlijke levenssfeer van de werknemers wordt beschermd. Uit het alcohol- en drugsbeleid van de organisatie moet duidelijk blijken wanneer de werkgever werknemers kan laten testen (alleen bij verdenking, op vaste momenten of steekproefsgewijs) en om wat voor test het gaat, zoals het afnemen van urine of het doen van een blaastest. Bovendien moet elke werknemer toestemming geven voor het testen op middelengebruik.

OR stemt in met alcohol- en drugsbeleid

Een werkgever moet instemming (tools) vragen aan de ondernemingsraad (OR) voor het invoeren van een alcohol- en drugsbeleid. Dat is vastgelegd in artikel 27 lid 1 sub d, k en l van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR zal bij het beoordelen van de instemmingsaanvraag (al dan niet met de hulp van een deskundige) nagaan of het voorgenomen beleid voldoet aan de privacywetgeving en of de bescherming van de testresultaten van de werknemers voldoet aan de wettelijke regels. 

Bijlagen bij dit bericht

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten