Statussen arbeidsgehandicapten zijn privé

24 april 2013 | Door redactie

U mag UWV niet vragen om de statussen vrij te geven van de arbeidsgehandicapten die bij u in dienst zijn. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Het verstrekken van deze gegevens zou de privacy van uw medewerkers schaden. U moet dus op een andere manier proberen in te schatten of eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet voordelig is voor uw organisatie.

Eigenrisicodragerschap kan in sommige gevallen financieel gunstig zijn. Om in te schatten of de overstap naar het eigenrisicodragerschap voor de ZW voordeliger is, moet u proberen een inschatting te maken van de te verwachten ziektekosten. Het is echter niet toegestaan de statussen van de arbeidsgehandicapten binnen uw organisatie bij UWV op te vragen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Statussen arbeidsgehandicapten opvragen is privacyschending

In de zaak ging het om een werkgever die bij UWV de statussen opvroeg van zijn medewerkers met een arbeidshandicap. UWV weigerde echter aan het verzoek te voldoen. Volgens UWV zouden de opgevraagde gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het vrijgeven van deze gegevens zonder toestemming van de medewerkers zou dus leiden tot privacyschending. Zowel de rechter als de Centrale Raad van Beroep sloten zich bij dit standpunt aan. In artikel 5.13 van het zogenoemde Besluit SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) staat een opsomming van gegevens die UWV wel mag verstrekken.

Eigen risico dragen voor arbeidsongeschiktheid

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW), dan betaalt uw organisatie dezelfde premie WW-Awf (het deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds) maar een lagere sector- of Ufo-premie (voor overheidswerkgevers). Het eigenrisicodragerschap voor de ZW betekent echter ook dat uw organisatie zelf het risico draagt voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)medewerkers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. Dit risico kunt u eventueel volledig of deels particulier verzekeren. Medewerkers die onder de no-riskpolis vallen – zoals arbeidsgehandicapten – vallen niet onder uw risico. UWV betaalt dus gewoon hun Ziektewetuitkering. U mag uw medewerkers pas na twee maanden na zijn indiensttreding vragen of hij onder de no-riskpolis valt.
Centrale Raad van Beroep, 17 april 2013, LJN:BZ7326