Belangrijke aandachtspunten voor projectleiders

12 april 2023 | Door redactie

Bij het werken in een projectgroep is het belangrijk dat de verschillende taken en verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn over de projectleden. Door duidelijke afspraken te maken over de invulling van de verschillende rollen in een projectgroep, is het duidelijk wie voor welke taken of resultaten verantwoordelijk is. Eén van de rollen is die van projectleider.

Werken op projectbasis is een bekende werkvorm. De uitvoering van projectmanagement laat echter nog wel eens te wensen over. Om echt succes te boeken met het werken op projectbasis is een duidelijke rolverdeling noodzakelijk. Eén van die rollen is de projectleider. 

Valkuilen die een projectleider moet omzeilen

Een projectleider heeft de taak om het project succesvol te laten verlopen en zo tot een goed eindresultaat te komen. Het bewaken van de voortgang van het project zal veruit de meeste aandacht vragen van een projectmanager. Bij het uitvoeren van deze rol zijn er een aantal specifieke valkuilen die het succes van een project ernstig kunnen ondermijnen:  

  • De projectleider neemt te veel taken en verantwoordelijkheden op zich. Een projectleider moet de taken (werklast) realistisch verdelen om de planning te kunnen halen én hij moet overleggen met de projectleden zodat er draagvlak is voor de te nemen beslissingen.   
  • De projectleider biedt te weinig structuur, bijvoorbeeld als gevolg van een gebrekkige projectplanning (artikel). De projectleider heeft als belangrijkste taak om de voortgang van een project te bewaken. Dat kan alleen met een heldere en realistische planning die duidelijk weergeeft wanneer welk (sub)doel behaald moet zijn.
  • De projectleider houdt te veel afstand waardoor hij het overzicht en de controle over het project verliest. Een projectleider moet altijd weten wat er speelt binnen de projectgroep en welke knelpunten er zijn zodat hij deze kan wegnemen en kan voorkomen dat de voortgang van het project niet in gevaar komt.
  • De projectleider communiceert gebrekkig, te weinig of onduidelijk waardoor misverstanden ontstaan en doelen niet gehaald worden. Een projectleider moet afspraken en gestelde doelen helder, duidelijk en SMART formuleren (tool) en communiceren zodat alle projectleden precies weten wat ze moeten doen, wanneer en hoe.
  • De projectleider verliest het eindresultaat uit het oog en raakt verloren in bijzaken. Een projectleider moet een project goed en duidelijk afbakenen (tool) en eventuele bijzaken overdragen aan een andere projectgroep. Anders is de kans klein dat de gestelde doelen volgens planning behaald worden. 

Bijlagen bij dit bericht