Kunnen wij de bedrijfsarts aansprakelijk stellen?

22 juli 2019

Als gevolg van een fout van de bedrijfsarts is ons een loonsanctie opgelegd. Kunnen wij hiervoor de bedrijfsarts aansprakelijk stellen?

Als één van uw medewerkers arbeidsongeschikt is, heeft uw organisatie op grond van artikel 7:658a van het Burgerlijk Wetboek (BW) re-integratie-inspanningen te verrichten. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet uw organisatie zich daarbij laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst of bevoegde bedrijfsarts. Het kan dan voorkomen dat de bedrijfsarts fouten maakt bij de verzuimbegeleiding, waardoor uw organisatie een loonsanctie krijgt opgelegd omdat UWV oordeelt dat er onvoldoende aan re-integratie is gedaan. Welke stappen kunt u dan nemen? Is het mogelijk de bedrijfsarts aansprakelijk te stellen voor de schade?

Eindverantwoordelijk

Het uitgangspunt is dat uw organisatie de eindverantwoordelijke is voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de medewerker. Het is dus niet mogelijk om te schuilen achter het oordeel van de bedrijfsarts; de gevolgen van de onjuiste of inadequate adviezen komen voor rekening van de werkgever. Hierdoor ontkomt uw organisatie niet aan de loonsanctie. Maar dit neemt niet weg dat de werkgever de bedrijfsarts aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade als gevolg van zijn advies.

Re-integratietraject

Uw organisatie moet wel kunnen aantonen dat de bedrijfsarts onjuiste of te late begeleiding heeft geboden tijdens het re-integratietraject. Van uw organisatie mag worden verwacht dat zij de schade zo veel mogelijk beperkt door spoedig de re-integratie op te pakken, bezwaar en beroep in te stellen tegen de loonsanctie en UWV te verzoeken de loonsanctie in te korten. Om dit te voorkomen, is het raadzaam om een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV, zodat u de reintegratie tijdig kunt bijsturen.