Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in zijn derde ziektejaar?

22 juli 2019

Onze organisatie heeft een loonsanctie opgelegd gekregen van het UWV. Nu zijn we benieuwd wat de rechten en plichten van de werknemer en werkgever zijn in het 3e jaar van arbeidsongeschiktheid. Kunt u hier meer duidelijkheid over geven?

Een loonsanctie houdt in dat u het loon van een werknemer na zijn eerste 2 ziektejaren nog maximaal 1 jaar extra moet doorbetalen, omdat u zich als werkgever onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie. In principe houdt de loonsanctie in dat de situatie nog een jaar lang hetzelfde blijft. De rechten en plichten blijven onveranderd. Zowel de werknemer als u moet blijven werken aan re-integratie, terwijl het opzegverbod tijdens ziekte blijft voortduren. Ook tijdens het 3e ziektejaar kunt u dus niet het contract opzeggen via UWV.

Vakantiedagen

Als er niets over de hoogte van het salaris bij een loonsanctie is vastgelegd in een eventueel van toepassing zijnde cao, het arbeidsvoorwaardenreglement of de arbeidsovereenkomst, moet u de werknemer in ieder geval het wettelijk minimum betalen. Ofwel: 70% van het ‘normale’ loon (met het zogeheten maximumdagloon als maximum). Dat is ook het geval als de werknemer tijdens de eerste 2 jaar van ziekte 100% van zijn loon heeft ontvangen, al hebben rechters in het verleden ook weleens geoordeeld dat voor 100% moest worden doorbetaald. Betaalde u in het verleden altijd 100% van het loon in het 3e ziektejaar van werknemers, dan kan de werknemer stellen dat hij daar ook recht op heeft. Om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen, kunt u in uw arbeidsvoorwaardenreglement vastleggen welk loon uw organisatie betaalt tijdens het 1e, 2e en 3e ziektejaar. In tegenstelling tot het salaris blijft de waarde van vakantie-uren 100% van het loon. Bovendien behoudt de werknemer het recht op zijn vakantiedagen tijdens het 3e ziektejaar. Deze blijft hij opbouwen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kunt u dit contractueel uitsluiten.