Psychosociale risico’s beïnvloeden fysieke klachten

6 oktober 2022 | Door redactie

Klachten aan het bewegingsapparaat zijn een belangrijke oorzaak van werkgerelateerd ziekteverzuim. Hoewel fysieke overbelasting hierbij een grote rol speelt, is psychosociale belasting ook van invloed. Bij de preventie en in de RI&E moeten deze beide meegenomen worden.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kan allerlei mentale klachten veroorzaken, maar in combinatie met fysieke risicofactoren kunnen ze ook aandoeningen aan het bewegingsapparaat veroorzaken, in stand houden en zelfs verergeren. Het gaat hierbij met name om werknemers die last hebben van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen, zogenoemde SSA’s. Daarom wijst Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) op het belang van een holistische benadering voor het beoordelen van de risico’s op de werkplek. Psychische en fysieke klachten werken op elkaar in: ze kunnen elkaar versterken of in de hand werken. Daarom moet de werkgever de preventie niet alleen richten op risico's van fysieke belasting, maar ook de psychisch-sociale factoren meenemen.

Toename psychosociale klachten door thuiswerken

Zowel SSA’s als psychische klachten zoals angst, depressie en stress zijn een belangrijke oorzaak van verzuim. Voor werknemers die ziek thuis zitten vanwege chronische SSA’s kunnen psychosociale risicofactoren een belemmering vormen bij de re-integratie. Psychische klachten verhinderen dat ze het werk hervatten. Werknemers kunnen de invloed van werk op de klachten in hun hoofd groter gaan maken en bang worden weer aan het werk te gaan. Ook kunnen werknemers die door een SSA chronische pijnklachten hebben, psychosociale problemen krijgen en een angststoornis ontwikkelen of gevoelens van somberheid en depressie. Werkgevers moeten extra alert zijn bij thuiswerken en hybride werken, omdat dit kan leiden tot een toename van psychosociale problemen. Werknemers kunnen dan sociale steun van collega’s missen en moeite hebben met het bewaken van een gezonde werk-privébalans. Op de website van OSHA-EU is uitgebreide informatie te raadplegen.