Werkgever verplicht risico van PSA weg te nemen

25 september 2020 | Door redactie

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is als risico opgenomen in de Arbowet en in het Arbobesluit. Daarom is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen die voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan deze risico’s. Dat doet hij door een goed PSA-beleid te voeren.

De werkgever is verantwoordelijk voor de aanpak van risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de organisatie. De Arbowet stelt dat de werkgever de werknemers moet beschermen tegen blootstelling aan PSA. Dat betekent dat hij beleid moet voeren om deze risico’s weg te nemen en als dat niet kan deze te beperken. Inspectie SZW controleert bij een eventuele inspectie of een werkgever beleid heeft voor de aanpak van PSA. Daarnaast moet de werkgever PSA opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de maatregelen in het plan van aanpak.

Arbocatalogus voor aanpak PSA

Om tot goede maatregelen te komen om het risico van PSA weg te nemen of te beperken, kan de werkgever allereerst kijken in de arbocatalogus van de eigen branche. Daarin staan oplossingen die gericht zijn op en toepasbaar zijn in de gehele branche. Zo heeft de arbocatalogus voor de verpleging en verzorging oplossingen voor de aanpak van PSA, maar ook die voor de agrarische en groene sectoren. Daarnaast mag een organisatie eigen oplossingen gebruiken maar die moeten minimaal hetzelfde beschermingsniveau bieden.

Opstellen gedragscode met sancties

De werkgever kan op verschillende manieren laten zien dat hij beleid voert om PSA aan te pakken. Naast het opnemen van het risico van PSA in de RI&E en de om deze weg te nemen maatregelen in het plan van aanpak, kan de werkgever de volgende beleidsmaatregelen nemen:

  • opstellen van een gedragscode;
  • instellen van een klachtencommissie;
  • aanstellen van een of meerdere vertrouwenspersonen.

De gedragscode moet door iedereen in de organisatie onderschreven worden. Ook moeten er sancties in staan zodat duidelijk is dat overtreden van de gedragsregels niet onbestraft blijft. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het invoeren van deze maatregelen.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Werkstress door PSA
Infographic