Vertrouwenspersoon of een maatschappelijk werker: wat is het verschil?

27 juli 2020

Heeft het zin om naast een bedrijfsmaatschappelijk werker een vertrouwenspersoon aan te stellen? Of doen zij min of meer hetzelfde werk?

Er is wel een verschil tussen de functies van een vertrouwenspersoon en een bedrijfsmaatschappelijk werker. Een vertrouwenspersoon is er voor werknemers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Breder takenpakket BMW'er

Hij zorgt voor de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben. Hij gaat ook na of er een oplossing mogelijk is in de informele sfeer. Verder begeleidt hij de werknemer als die de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of de leidinggevende en verzorgt hij de registratie van meldingen van ongewenst gedrag. De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW’er) heeft een breder werkterrein en kan ook:

  • begeleiding bieden bij het oplossen van conflicten tussen werknemers;
  • groepshulpverlening toepassen na een bedrijfsongeval of een reorganisatie;
  • kwetsbare groepen op de werkvloer ondersteunen, zoals startende werknemers, allochtonen en herintreders;
  • hulp bieden bij rouw, mantelzorg, werkstress, schulden en verslaving;
  • ziekteverzuim terugdringen en uitval voorkomen door samen met een zieke werknemer de oorzaken te achterhalen en oplossingen te zoeken of het re-integratieproces te begeleiden.