Einde loondoorbetaling voor zieke 65-plussers?

15 augustus 2011 | Door redactie

Werkgevers moeten meer worden gestimuleerd om werknemers na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd in dienst te houden. Om dit te bereiken, stelt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen voor. Eén van de plannen is het beperken van uw verplichtingen bij ziekte van een 65-plusser.

Veel werkgevers zijn op dit moment nog huiverig om 65-plussers in dienst te houden of te nemen, omdat zij best veel risico’s lopen. Hier moet verandering in komen, omdat het – gezien de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt – van groot belang is dat oudere werknemers langer aan de slag blijven. In de brief (pdf) geeft de minister een aantal maatregelen aan om te bevorderen dat werknemers langer kunnen werken. Zo wil hij regelen dat werkgevers minder verplichtingen – zoals loondoorbetaling en re-integratie – hoeven na te komen bij ziekte van een pensioengerechtigde werknemer. Ook wil hij dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om een 65-plusser opeenvolgend een contract voor bepaalde tijd te geven.
Daarnaast moet volgens Kamp de leeftijdsgrens van 65 jaar geschrapt worden uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Deze maatregel is niet bedoeld om werkgevers tegemoet te komen, maar geeft werknemers misschien wel een prikkel om langer te werken.

Pensioenontslagbeding alleen schriftelijk

In veel cao’s staat dat werknemers bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd automatisch ontslagen worden. In de brief geeft de minister aan dat hij wil vastleggen dat deze zogenoemde ‘pensioenontslagbedingen’ alleen geldig zijn als uw organisatie dit schriftelijk heeft vastgelegd. Daarnaast benadrukt de minister nog eens dat een automatisch leeftijdsontslag op een lagere leeftijd dan 65 jaar alleen is toegestaan als hier gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als de gezondheid of veiligheid van de werknemer of van anderen in gevaar komt als hij na een bepaalde leeftijd blijft werken. Het wetsvoorstel voor het zogenoemde lichtere arbeidsrechtelijke regime wordt naar verwachting begin 2012 ingediend bij de Tweede Kamer.