Helft werkgerelateerd verzuim psychisch

24 februari 2017 | Door redactie

De helft van het verzuim vanwege werk komt door psychosociale arbeidsbelasting. Werknemers in het onderwijs, de zorg en de horeca lopen de meeste kans op verzuim door PSA. Uitval kan voorkomen worden door beleid op te stellen en werknemers voor te lichten over de risico’s.

Lees ook het verdiepingsartikel De bedrijfsmaatschappelijk werker: hulp bij problemen

Uit de Arbobalans 2016 komt naar voren dat de helft van het verzuim dat door het werk komt een psychische oorzaak heeft. Dat kan gaan om hoge werkdruk of een van de andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aandeel van werkgerelateerd verzuim in de totale verzuimduur (tool) in 2015 is 42%. Van al die verzuimdagen is dus ruim de helft (22%) toe te schrijven aan PSA-klachten. Dat zijn arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie en geweld,  pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Werkgever moet beschermende maatregelen nemen

Werkstress kan leiden tot langdurig verzuim en dus tot hoge kosten voor de werkgever. Toch hebben nog niet alle organisaties het risico van PSA opgenomen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Dat is de werkgever wel verplicht volgens de Arbowet en het Arbobesluit. Volgens artikel 2 van het Arbobesluit moeten organisaties preventief beschermende maatregelen nemen en artikel 3 van de Arbowet regelt dat de organisatie beleid moet hebben om PSA tegen te gaan. 

Vragenlijst voor fysieke en psychische beleving werknemers

Psychische klachten worden niet altijd makkelijk op tafel gelegd. Het kan nodig zijn een medewerkersenquête te houden zoals een De Work Ability Index, een vragenlijst die meet hoe werknemers fysiek en psychisch in staat zijn hun werk te doen. De ondernemingsraad (OR) speelt hierbij een rol; niet alleen om werknemers te bereiken, maar ook omdat de OR instemmingsrecht heeft op onderwerpen die te maken hebben met het verzuim- en re-integratiebeleid.

In een factsheet van TNO staan de cijfers over het verzuim in 2015. 

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten