Maak afspraken in een ziekteverzuimprotocol

16 januari 2013 | Door redactie

Door het opstellen van een ziekteverzuimprotocol laat u uw werknemers weten wat hun rechten en plichten zijn als zij ziek zijn. U kunt verschillende aspecten in het protocol vastleggen, van de procedure bij een ziekmelding tot aan de aanvraag van een WIA-uitkering.

Het ziekteverzuimprotocol beschrijft de procedure rondom de ziekmelding en het verdere verloop van het verzuim. Door middel van het protocol kunt u uw werknemers informeren over hun rechten en plichten bij verzuim. U kunt het protocol opnemen in het personeelshandboek. Voordat u het protocol gaat gebruiken, moet de OR instemming verlenen.

Wat legt u vast in het protocol?

Zorg dat u in het procol in ieder geval de volgende punten opneemt:

  • ziekmelding; geef aan hoe, wanneer en bij wie de werknemer zich ziek meldt. Leg vast naar welke informatie u vraagt bij een ziekmelding. Vermeld ook wat hij moet doen bij ziekte in het buitenland.
  • loondoorbetaling; als werkgever bent u verplicht om twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. De cao kan bepalen dat er méér dan 70% van het loon moet worden uitgekeerd. Ook kan er sprake zijn van wachtdagen. Dat zijn één of twee dagen waarover de werkgever geen loon bij ziekte hoeft te betalen. Geef zo specifiek mogelijk aan wat in uw organisatie van toepassing is.
  • controlevoorschriften; u mag controlevoorschriften opstellen om te beoordelen of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling. De voorschriften moeten wel redelijk zijn. U kunt een werknemer bijvoorbeeld niet verplichten om de hele dag thuis te blijven.
  • re-integratie; bij langdurig verzuim moet u zich inspannen voor de re-integratie van uw werknemer. Omschrijf wat u van de werknemer verwacht en wat hij van u mag verwachten. Laat in ieder geval de stappen van de Wet verbetering poortwachter aan bod komen.
  • herstel en werkhervatting; geef aan bij wie de werknemer zich meldt als hij beter is en zijn werk kan hervatten.
  • WIA; omschrijf de stappen die de werknemer moet nemen bij het aanvragen van een WIA-uitkering.
  • sancties; u kunt sancties koppelen aan het niet naleven van het protocol. Die sancties moet u uitdrukkelijk vermelden. Let er op dat er verschillende wettelijke gronden zijn voor de sancties. Zo heeft het stoppen van de loondoorbetaling omdat de werknemer niet meewerkt aan re-integratie een andere grondslag dan de loonopschorting bij het niet opvolgen van de controlevoorschriften.