Meer aandacht voor preventie

11 januari 2013 | Door redactie

In een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over veilig en gezond werken stelt het adviesorgaan dat het stelsel van de bedrijfsgezondheidszorg moet worden aangepast. Preventie moet daarbij een belangrijke plaats innemen. De bedrijfsarts kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Preventieve maatregelen houden werknemers gezond. Dat zorgt voor betere inzetbaarheid van medewerkers en een verlaging van het ziekteverzuim en de daarmee samenhangende kosten. Bij het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid is volgens het advies van de SER (pdf) een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. In de praktijk kan hij dat op verschillende manieren doen.

Preventie door inzet bedrijfsarts

De bedrijfsarts kan een inloopspreekuur houden waar werknemers met hun vragen terecht kunnen. Ook kan hij tijd inruimen om de werkvloer op te gaan. Zo krijgt hij een goed beeld van de risico’s die werknemers tijdens hun werk lopen.
Daarnaast kan de bedrijfsarts een preventief medisch onderzoek (PMO) uitvoeren. Bij het PMO worden de risico’s in kaart gebracht die het werk met zich meebrengt. De resultaten van het PMO kan de bedrijfsarts samen met u vertalen naar een preventief arbo- en ziekteverzuimbeleid.

Instemmingsrecht OR

Ga in overleg met de directie en bedrijfsarts na welke mogelijkheden er zijn om de bedrijfsarts een preventieve rol in uw organisatie te laten vervullen. Neem de afspraken rond de rol van de bedrijfsarts op in het contract met de bedrijfsarts of de arbodienst. Let erop dat bij het wijzigen van de inhoud van het contract de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht heeft (op basis van art. 27 lid 1 sub d Wet op de ondernemingsraden (WOR)).