Nieuw hulpmiddel voor werken met kanker

14 april 2016 | Door redactie

Als onderdeel van het actieplan van het kabinet voor werken met kanker, is de Roadmap Werkkracht bij kanker ontwikkeld. Organisaties kunnen dit hulpmiddel gebruiken als zij een werknemer met kanker aan het werk willen houden of laten re-integreren.

De Roadmap Werkkracht bij kanker is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het ministerie van SZW, OVAL (de brancheorganisatie voor arbodienstverleners) en re-integratiebedrijf Re-turn. Het hulpmiddel geeft globaal aan hoe het tijdspad verloopt nadat een werknemer kanker als diagnose krijgt. In de Roadmap wordt een onderscheid gemaakt tussen stappen van de Wet verbetering poortwachter (tools) en mogelijke ziektefasen van een werknemer. Verder vindt u er een aantal algemene tips.

Bij werken met kanker is communicatie cruciaal

OVAL stelt dat kanker jaarlijks ongeveer 40.000 mensen van de beroepsbevolking treft, maar dat steeds meer kankerpatiënten hun werk weer kunnen hervatten. Eenvoudig is re-integratie (tools) echter niet. Gemiddeld duurt kankergerelateerd ziekteverzuim zo’n 18 maanden. Om het werken met kanker te bevorderen, geeft de Roadmap praktische adviezen aan organisaties. Onder meer het belang van effectieve communicatie wordt onderstreept. De werkgever en de zieke werknemer moeten te allen tijde met elkaar in gesprek blijven.

Kamerbrief over kanker en werk

De Roadmap Werkkracht bij kanker (pdf) was vorige week al aangekondigd door minister Asscher van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief ging hij in op de uitwerking en uitvoering van de acties die hij wil nemen voor werken met kanker. Zo is het de bedoeling om de eerder aangekondigde pilots voor een no-riskpolis voor werknemers met kanker uit te breiden naar een bredere doelgroep.