OR drukt stempel op beleid ziekteverzuim

1 april 2019 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke stem in het organisatiebeleid voor ziekteverzuim en preventie. Zo kan de OR kan bij dit beleid verschillende rechten laten gelden en werkt de raad nauw samen met de bedrijfsarts en de preventiemedewerker.

De OR heeft een belangrijke rol bij het opstellen, uitvoeren en bewaken van het arbobeleid in de organisatie. Het beleid voor ziekteverzuim en preventie valt hieronder. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Arbowet bieden de OR hiervoor een brede wettelijke basis.

Wet biedt OR brede basis voor medezeggenschap arbobeleid

De OR behartigt de belangen van de werknemers bij het beleid voor ziekteverzuim en preventie van in de organisatie en kan hierbij gebruikmaken van verschillende rechten:

 • Instemmingsrecht: het sterkste recht van de OR bij het arbobeleid is het instemmingsrecht. De bestuurder moet de OR om instemming vragen als hij een personeelsregeling wil invoeren, wijzigen of intrekken (artikel 27, lid 1 WOR). Hieronder vallen alle regelingen die verband houden met ziekteverzuim en preventie:
  • een ziekteverzuimprotocol;
  • het opstellen, en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak;
  • de keuze voor en de vorm en inhoud van het contract met de arbodienst of arbodeskundige;
  • de inhoud, omvang en invulling van de functie van de preventiemedewerker.
 • Overlegrecht: ook bij het overleg over de algemene gang van zaken in de organisatie met de bestuurder kan het beleid voor ziekteverzuim en preventie aan de orde komen (artikel 24, lid 1 WOR). De bestuurder moet in deze vergadering aankondigen welke plannen hij heeft waarover de OR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Als hij regelingen voor het beleid voor ziekteverzuim of preventie wil invoeren, wijzigen of afschaffen, moet hij dit tijdens zo’n overlegvergadering melden. Bestuurder en OR spreken in deze vergadering af welke procedure ze volgen voor deze advies- of instemmingsaanvragen.
  Ook de Arbowet verplicht de bestuurder om overleg te voeren met de OR over het arbobeleid en dus over het beleid voor ziekteverzuim en preventie (artikel 12, lid 2 Arbowet).
 • Informatierecht: de OR heeft recht op alle informatie die de raad nodig heeft om zijn medezeggenschapstaken uit te oefenen (artikel 31, lid 1 WOR). De bestuurder moet de OR hier gevraagd en ongevraagd van voorzien. Dat geldt dus ook voor informatie rond ziekteverzuim of het beleid daarvoor. Hiernaast verplicht de Arbowet de bestuurder om de OR actief van informatie te voorzien over het arbobeleid (artikel 12, lid 2 Arbowet).
 • Initiatiefrecht: Als de OR een verbetering van het ziekteverzuim- en preventiebeleid wil voorstellen, kan de raad gebruikmaken van het initiatiefrecht (artikel 23 WOR).

Ook arboprofessionals moeten samenwerken met OR

Niet alleen de bestuurder moet met de OR samenwerken bij het opstellen en uitvoeren van het arbobeleid. Ook de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en andere arboprofessionals moeten met de OR samenwerken (artikel 13, 14 en 14a Arbowet). Zij moeten de OR ook van informatie voorzien en de OR adviseren bij het uitoefenen van zijn arbotaken.