Private verzekeraars niet effectiever dan UWV

11 september 2015 | Door redactie

Verzekert u zich voor de WGA bij een private verzekeraar in plaats van bij UWV, dan hoeft deze verzekering niet tot een effectiever verzuimbeleid te leiden. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Het onderzoek van het CPB (pdf) laat zien dat de organisaties die hebben gekozen voor eigenrisicodragerschap voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) in combinatie met een private verzekering, niet beter af zijn dan organisaties met een verzekering via UWV. Omdat de private verzekeraars de uitkeringen zelf moeten betalen, voorspelde de overheid dat de private verzekeraars werkgevers meer achter de broek zouden zitten om verzuim preventief aan te pakken en aan re-integratie te werken. Een andere verwachting was dat de markten voor verzekeringen van de loonbetaling tijdens twee jaar ziekte en de WGA zouden samensmelten.

Kortere loondoorbetaling bij ziekte geen goed plan

Beide verwachtingen zijn niet uitgekomen. Toch heeft het overheidsbeleid op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid  wel gewerkt om het ziekteverzuim te verminderen en het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te beperken. Volgens de onderzoekers is het onverstandig om de verplichtingen van werkgevers terug te draaien (zoals een kortere loondoorbetaling bij ziekte). Dat zou het ziekteverzuim weer doen toenemen en na verloop van tijd leiden tot hogere premies.

Hogere verwachtingen van private verzekeraars

 Het hybride stelsel van publieke en private verzekeraars is geïntroduceerd bij de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit stelsel moest het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid verminderen. Dat is dus gelukt, maar als private verzekeraars niet beter gaan presteren, is er een argument minder voor de huidige hybride opzet.