Samenwerken in een Sociaal Medisch Team

1 mei 2024 | Door redactie

De arboprofessional in een wat grotere organisatie werkt regelmatig samen met andere deskundigen. Zo zijn bij het verzuim- en re-integratiebeleid vaak meerdere disciplines betrokken. Die zijn dan verenigd in een Sociaal Medisch Team (SMT).

Een Sociaal Medisch Team kent verschillende disciplines. Denk aan de bedrijfsarts, een HR- of P&O-professional, een casemanager en een bedrijfsmaatschappelijk werker. Het is de bedoeling om de taken, activiteiten en informatie op het gebied van arbeid en gezondheid zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In principe kan een SMT zich met alle aspecten van het arbobeleid (artikel) bezighouden. Het gesprek gaat vaak over opvallende ziektegevallen en onderlinge afstemming voor een betere aanpak van verzuim of preventie. Door er met elkaar over te praten, wordt bijvoorbeeld duidelijk of de re-integratie bij langdurig verzuim nog op de juiste manier plaatsvindt.

SMT speelt ook rol bij preventie

Het SMT heeft ook een taak bij arbeidsomstandigheden die tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. Dat kan gaan om preventieve aandacht voor individuele werknemers die zich hebben gemeld bij bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, de afdeling HR of P&O of de leidinggevende. Preventie kan ook gaan om groepen werknemers. Een andere preventieve taak is het bespreken van verzuimcijfers en het signaleren van de oorzaken van verzuim. Daarnaast is het mogelijk om specifieke thema’s op het gebied van arbeid en gezondheid te bespreken, waarbij wordt ingezoomd op bepaalde afdelingen, functies en soorten werk, psychosociale omstandigheden of een reorganisatie die speelt. Tot slot kan het team ondersteunen met advies over arbeidsomstandigheden en evaluatie van maatregelen om verzuim te voorkomen.