Thuisblijven om bedreiging: ziekte of conflict?

19 februari 2014 | Door redactie

Een medewerker die aangeeft dat hij zich ernstig bedreigd voelt door een collega en om die reden niet meer op het werk durft te verschijnen, moet u serieus nemen. Spant u zich onvoldoende in om de medewerker te begeleiden bij de terugkeer naar werk en te bemiddelen bij een ernstig arbeidsconflict, dan kan de medewerker over de periode waarin hij thuiszit soms loon vorderen.

Van deze situatie was onlangs sprake in een rechtszaak. Een timmerman meldde zich ziek na een ernstige aanvaring met een collega. Hij voelde zich zo bedreigd dat hij niet meer aan het werk durfde. De bedrijfsarts concludeerde dat er geen sprake was van medische beperkingen maar wel van een ernstig arbeidsconflict. Aan een daaropvolgende oproep van de werkgever om op het werk te verschijnen, gaf de medewerker geen gehoor. Hij voelde zich nog altijd onveilig en was bang dat de situatie zou escaleren. Een verzoek van de medewerker om een gesprek met zijn werkgever en de collega die hem had bedreigd, werd door de werkgever afgewezen.

Recht op loondoorbetaling wegens ziekte

De werknemer stapte daarop naar de rechter en vorderde loon over de periode waarin hij thuis had gezeten. Hij vond dat hij recht had op loondoorbetaling wegens ziekte. De voorzieningenrechter had eerder op basis van het advies van de bedrijfsarts geoordeeld dat er van ziekte strikt genomen geen sprake was. In hoger beroep bleek echter dat de verzekeringsarts van UWV in een deskundigenoordeel had aangegeven dat de medewerker aan een psychische aandoening leed en er dus wel sprake was van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsomstandigheden waren bovendien zodanig dat van de medewerker redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat hij weer aan het werk zou gaan.

Werkhervatting bij arbeidsconflict onderzoeken

De werkgever had de gevoelens van onveiligheid niet serieus genomen en zich niet genoeg ingespannen om te bemiddelen bij het arbeidsconflict. De werkgever kon ook niet aantonen dat het conflict vooral de medewerker te verwijten viel. Zowel de bedrijfsarts als de verzekeringsarts van UWV had immers aangegeven dat er sprake was van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. In hoger beroep vond de rechter dat de werkgever samen met de bedrijfsarts de mogelijkheden voor werkhervatting had moeten onderzoeken. Omdat dit onvoldoende was gebeurd, maakte de medewerker op grond van artikel 7:628 BW aanspraak op loon.
Neem een medewerker die zich bedreigd voelt altijd serieus en probeer bij een arbeidsconflict altijd te bemiddelen. Stel eventueel een onafhankelijke mediator aan en onderzoek wat ervoor nodig is om de medewerker weer aan het werk te krijgen.
Gerechtshof Amsterdam, 26 november 2013, ECLI (verkort): 4180