UWV past werkwijzer aan: werkgever krijgt soms uitstel

UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter en het addendum COVID-19 geactualiseerd. Uit het document blijkt dat de werkgever enige uitstel krijgt om op verzoek van UWV een goede reden te geven voor het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen.

12 juni 2020 | Door redactie

In de aangepaste werkwijzer van 1 mei 2020 (pdf) kunnen werkgevers, bedrijfsartsen en andere betrokkenen actuele informatie vinden over de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers en de invloed van het coronavirus hierop. De wijzigingen zijn in de werkwijzer aangegeven met een blauwe lijn links in de kantlijn. UWV heeft diverse onderdelen aangepast, waaronder de paragrafen over het ontslagverbod tijdens ziekte en over arbeidsconflict en re-integratie.

Deugdelijke grond voor tekortkomingen

De belangrijkste (tekst-)aanpassing is dat de werkgever en de door hem ingeschakelde deskundigen de gelegenheid wordt geboden om een weloverwogen reactie te geven op een verzoek van UWV over het vaststellen van een zogenoemde deugdelijke grond. Is er volgens UWV geen sprake van een bevredigend re-integratieresultaat en vindt UWV dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn, dan gaat de arbeidsdeskundige bij de werkgever na of er een deugdelijke grond bestaat voor deze tekortkomingen. De werkgever krijgt nu enige uitstel om hierop te reageren. Dat kan betekenen dat de arbeidsdeskundigen en werkgever afspreken dat zij daarover later (opnieuw) contact zullen hebben.

UWV houdt rekening met coronamaatregelen

UWV heeft in april 2020 een addendum aan de werkwijzer toegevoegd. Het addendum geeft onder andere aan dat UWV bij de beoordeling van het re-integratieverslag rekening zal houden met bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus, waardoor de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet kon nakomen. UWV zal in deze gevallen maatwerk toepassen. In het bijgewerkte addendum van 1 mei 2020 schrijft UWV dat het kabinet inmiddels de coronamaatregelen heeft versoepeld, maar dat het instituut rekening blijft houden met de eventuele gevolgen hiervan voor de re-integratieverplichtingen. De arbeidsdeskundige gaat bij de beoordeling van het re-integratieverslag uit van de maatregelen die golden in de betreffende periode.

Bijlagen bij dit bericht