Verkort re-integratieverslag is soms mogelijk

26 mei 2021 | Door redactie

Een werkgever hoeft niet voor elke werknemer die voor een langere periode ziek is, een (uitgebreid) re-integratieverslag op te stellen. Als de werknemer een tijdelijk contract heeft en snel uit dienst treedt, gelden voor de werkgever minder strikte regels.

Als een werknemer verzuimt door ziekte, moet de werkgever ervoor zorgen dat hij bepaalde stappen neemt voor de re-integratie. In een standaard re-integratieverslag neemt de werkgever documenten op als de probleemanalyse, het plan van aanpak (tool), verslagen van voortgangsgesprekken, de eerstejaarsevaluatie en een eindevaluatie. Het kost best veel tijd om die benodigde documenten op te stellen. Voor werknemers die snel uit dienst treden, gelden daarom afwijkende regels. Heeft een zieke werknemer een tijdelijk contract en blijft hij na zijn eerste ziektedag korter dan zes weken in dienst, dan is een re-integratieverslag niet vereist.

Verkort re-integratieverslag bij snelle uitdiensttreding

Treedt de werknemer binnen zes tot tien weken na zijn eerste ziektedag uit dienst óf verwacht de bedrijfsarts dat de werknemer binnen drie maanden weer volledig arbeidsgeschikt is, dan is een verkort re-integratieverslag toegestaan. Uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband stelt de werkgever het re-integratieverslag op. Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet (artikel), geldt dit echter niet. Zij blijven verantwoordelijk voor de re-integratie en betalen in principe de Ziektewetuitkering na uitdiensttreding.
UWV geeft aan dat een snelle uitdiensttreding geen reden voor de werkgever is om zich minder in te spannen voor de re-integratie. De werkgever neemt voor tijdelijke werknemers dezelfde stappen als voor werknemers in vaste dienst. Maar hij hoeft geen onredelijk hoge re-integratiekosten te maken.

Verhaalsanctie als werkgever niet aan plichten voldoet

Via een digitaal formulier op de site van UWV kan de werkgever het verkorte re-integratieverslag maken. Hierbij vraagt UWV om een beperkt aantal gegevens. Een kopie van dit formulier geeft de werkgever bij uitdiensttreding mee aan de werknemer. Daarnaast moet de werkgever op de laatste werkdag een Ziektewetuitkering aanvragen voor de werknemer, anders kan hij een boete krijgen. Voldoet de werkgever niet aan de voorschriften voor het re-integratieverslag, dan riskeert hij dat UWV een deel van de Ziektewetuitkering op hem verhaalt (de zogeheten verhaalsanctie).

Meer informatie over de Wet verbetering poortwachter vindt u in de toolbox Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter.