Verzwijgen ziekte leidt tot vernietiging contract

1 juli 2022 | Door redactie

Verzwijgt een werknemer bij indiensttreding dat hij ziek is en dat hij bij zijn vorige werkgever (deels) arbeidsongeschikt uit dienst is gegaan, dan mag zijn nieuwe werkgever mogelijk de arbeidsovereenkomst vernietigen. Dat blijkt uit een zaak bij de kantonrechter in Den Haag.

De zaak draaide om een docente in het voortgezet onderwijs. De werkneemster meldde zich binnen drie maanden na indiensttreding ziek met psychische klachten. Vervolgens bleek uit het advies van de bedrijfsarts dat de werkneemster al langere tijd ziek was, voor die ziekte behandeld werd en op dat moment geen re-integratiemogelijkheden had. Bovendien was ze bij haar vorige werkgever ziek uit dienst (tool) gegaan.

Werkneemster had niet bewust informatie achtergehouden

Hierop stopte de werkgever de loonbetaling met terugwerkende kracht en verzocht hij de werkneemster om meer informatie over haar situatie. De werkneemster liet weten dat zij niet bewust informatie had achtergehouden. Bij haar vorige werkgever werkte ze nog 80% van haar uren en ze was van mening dat ze een vergelijkbare aanstelling wel aankon. De werkgever meende dat de werkneemster een mededelingsplicht had ten aanzien van haar arbeidsongeschiktheid, vernietigde de arbeidsovereenkomst vanwege dwaling en ontsloeg haar voor de zekerheid op staande voet.

Werkgever zou werkneemster niet hebben aangenomen

De kantonrechter oordeelde dat de werkneemster ten tijde van de ondertekening van de arbeidsovereenkomst nog onder behandeling stond en nog niet volledig was gere-integreerd bij haar vorige werkgever. De werkneemster had dan ook een meldingsplicht. Ze had de werkgever moeten informeren over haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, omdat haar klachten konden doorwerken in het werk en mogelijk konden leiden tot re-integratieverplichtingen van de werkgever. De rechter achtte het bovendien aannemelijk dat de werkgever de werkneemster niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangenomen als hij had geweten van haar arbeidsongeschiktheid, waardoor er een verband bestond tussen de dwaling en het aangaan van het dienstverband. De arbeidsovereenkomst was daarom terecht vernietigd.
Rechtbank Den Haag, 12 mei 2022, ECLI (verkort): 4697