Werkgevers wisselen vaak van bedrijfsarts tijdens ziekte

1 maart 2018 | Door redactie

Er gaat veel mis bij de begeleiding van zieke werknemers. Werkgevers zetten bedrijfsartsen onder druk en de taken van de bedrijfsarts worden soms uitgevoerd door personen die niet bevoegd zijn.

Bijna 40% van de langdurig zieke werknemers heeft het gevoel dat hij wegens zijn ziekte wordt benadeeld door zijn werkgever. Dat meldde tv-programma Radar deze week, nadat het ruim 11.000 werknemers had geënquêteerd. Klachten van zieken zijn onder meer dat zij weer te snel aan het werk moeten of onder druk in de WW terechtkomen. Bedrijfsartsen behoren de problemen te voorkomen, maar in de praktijk is het voor hen lastig om onafhankelijk te handelen. Werkgevers betalen de begeleiding bij ziekte. Omdat werkgevers de hoge kosten bij ziekte zo laag mogelijk willen houden, proberen sommige de artsen te beïnvloeden.

Arboartsen en casemanagers op stoel van bedrijfsarts

Een werkgever kan de bedrijfsarts beïnvloeden door te dreigen met een overstap naar een andere bedrijfsarts als de arts niet in zijn voordeel oordeelt. Uit de enquête van Radar komt naar voren dat meer dan een kwart van de werknemers tijdens ziekte met een andere bedrijfsarts te maken kreeg. Meestal was het de werkgever die het initiatief nam voor de wisseling.
Ook worden bedrijfsartstaken soms uitgevoerd door arboartsen of casemanagers, die daarvoor niet wettelijk bevoegd zijn. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) benadrukt dat misbruik van de titel bedrijfsarts strafbaar is en adviseert werkgevers en werknemers misbruik te melden bij de IGZ. Controleren of een arts bedrijfsarts is, kan via het BIG-register.

Zieke werknemer kan verzoeken om oordeel andere arts

De NVAB is niet de enige die gereageerd heeft op het item. OVAL (de brancheorganisatie voor arbodienstverleners) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat er aantal goede waarborgen voor de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen zijn, zoals het medisch tuchtrecht. Ook kunnen werknemers een second opinion aanvragen bij een andere (onafhankelijke?) bedrijfsarts, om een deskundigenoordeel verzoeken bij UWV of een klacht indienen bij de Geschillenregeling Arbodiensten. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven met de betrokken partijen in gesprek te zijn over mogelijke verbeteringen.