Werkhervatting na ziekte lastiger door crisis

21 juli 2014 | Door redactie

Uit onderzoek blijkt dat de crisis de werkhervatting van langdurig zieken dwarsboomt. Dit geldt voornamelijk voor zieken die onder de vangnetregeling van de Ziektewet vallen, maar ook voor andere zieke werknemers is het niet makkelijker geworden om weer aan het werk te gaan.

Op verzoek van UWV voerden onderzoeksbureaus APE en AStri een onderzoek uit naar de werkhervatting onder langdurig zieke werknemers en vangnetters in 2012. Van langdurige ziekte is sprake als de ziekte minimaal negen maanden duurt. Hetzelfde onderzoek is ook in 2007 uitgevoerd waardoor de resultaten te vergelijken zijn. De economische crisis heeft volgens UWV zijn weerslag op de resultaten van 2012. Langdurig zieken die onder de vangnetregeling van de Ziektewet vallen, werken nu veel vaker onbetaald dan betaald, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Zij doen dit om hun verzwakte arbeidsmarktpositie te versterken.

Aantal verstrekte WIA-uitkeringen niet toegenomen

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers die langer dan negen maanden ziek zijn in de eerste twee ziektejaren minder vaak weer aan het werk gaan. Met name vangnetters hebben moeite om het werk te hervatten, maar het is ook voor andere werknemers lastiger geworden. Het aantal WIA-aanvragen is in vergelijking met 2007 dan ook relatief gestegen. Een WIA-aanvraag werd echter in 2012 vaker afgewezen. Daardoor is de kans dat een langdurig zieke in de WIA terechtkomt, ten opzichte van 2007 niet gestegen. Volgens UWV toont dit aan dat de kwaliteit van de beoordelingen en de invulling van de poortwachtersrol niet veranderd is.

Vangnetters ervaren minder begeleiding naar werk

Langdurig zieken gaven verder aan dat de begeleiding van UWV naar werk in 2012 op hetzelfde niveau lag als in 2007. Alleen vangnetters vonden dat ze – in de eerste tien maanden van hun ziekte – minder begeleiding kregen dan in 2007, terwijl het re-integratiebeleid van UWV in die periode niet is veranderd.