Werknemer mag passende arbeid niet weigeren

16 augustus 2023 | Door redactie

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht om hem passend werk aan te bieden. De werknemer mag dit werk niet zomaar weigeren. Doet hij dit wel, dan is een loonstop mogelijk om zo een loonsanctie van UWV te voorkomen.

Bij het aanvragen van een WIA-uitkering door een zieke werknemer, beoordeelt UWV onder meer of de werkgever voldoende inspanningen heeft geleverd om passende arbeid te vinden voor de werknemer. Heeft de werkgever zich hiervoor onvoldoende ingezet, dan loopt hij het risico op een loonsanctie. Hij moet dan maximaal een jaar langer het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Een werkgever heeft er dus belang bij om te zoeken naar passende werkzaamheden voor een arbeidsongeschikte werknemer.
Maar ook de werknemer zelf ontkomt niet aan zijn plichten. Hij moet zich namelijk actief opstellen bij zijn re-integratie. Dit betekent onder meer dat hij passende arbeid niet zomaar mag weigeren.

Loon stopzetten bij weigering

In artikel 7:629 lid 3, onder c van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat dat een werkgever de loondoorbetaling stop mag zetten (verdiepingsartikel) als de werknemer weigert passend werk uit te voeren. Zijn er in de organisatie mogelijkheden voor passend werk, maar weigert de werknemer dat werk te gaan doen, dan moet de werkgever hem waarschuwen (tool) dat dit gevolgen heeft voor zijn loon. Meestal zal dit voor de werknemer al voldoende motivatie zijn om toch mee te werken.

Loonstop relevant voor loonsanctie

Blijft de werknemer weigeren, dan kan de werkgever een loonstop opleggen voor de duur dat de werknemer het werk niet uitvoert. Doet een werkgever dit niet, zonder daarvoor een goede reden te hebben, dan kan UWV een loonsanctie opleggen. Het is verstandig om de waarschuwing en de definitieve oplegging van een loonstop schriftelijk vast te leggen, zodat de werkgever aan UWV kan bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om de werknemer passende arbeid te laten verrichten en zo mee te werken aan zijn re-integratie.