Ziekteverzuim op Nederlandse arbeidsmarkt weer gestegen

1 april 2019 | Door redactie

Het ziekteverzuimpercentage op de Nederlandse arbeidsmarkt tikt steeds hoger aan. Voor 2018 ligt het percentage op 4,2%. Dat percentage is gestegen ten opzichte van 2017 (3,7%) en 2016 (3,6%). Bij organisaties met minder dan 200 werknemers ligt het verzuim op 3,8%. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed op basis van gegevens over heel 2018. Het zijn vooral psychische klachten die tot een hoog verzuimpercentage en langdurig verzuim leiden.

Volgens het persbericht van ArboNed ligt het ziekteverzuim vooral hoog bij grote organisaties en in de zorg en niet-commerciële dienstverlening. Al eerder bleek uit cijfers van het CBS dat de arbeidsbelasting in de zorg hoog is. Uit de cijfers van ArboNed wordt duidelijk dat het verzuim hoger is naarmate een organisatie meer werknemers in dienst heeft. De stijging verloopt als volgt:

  • bij maximaal 10 werknemer ligt het percentage op 3,5%;
  • bij maximaal 50 medewerkers op 3,8%;
  • bij een werknemersaantal van 51-200 op 4,3%;
  • bij meer dan 200 werknemers stijgt het naar meer dan 5%.

Het aantal keer dat men zich ziek meldt, ligt lager naarmate de organisatie kleiner is, mogelijk doordat loyaliteit aan de werkgever in kleinere organisaties juist hoger is. Naast psychische klachten leidde ook de griep (tool) begin 2018 tot een hoog ziekteverzuim. 

Psychische klachten leiden tot langdurig verzuim

Van het langdurig verzuim (225 dagen ziek) wordt een derde veroorzaakt door psychische klachten. Binnen het mkb is 25% daarvan te relateren aan stress. Ook dit percentage is licht gestegen ten opzichte van 2017 (24%) en 2016 (22%). Binnen het mkb is langdurig verzuim een hoge kostenpost en soms zelfs funest voor het voortbestaan. Daarom hebben MKB-Nederland en ArboNed de handen ineengeslagen om het mkb te helpen bij preventie. Ook in de Arbowet (tool) is er meer aandacht voor preventie. Zo moeten werkgevers niet alleen fysieke, maar ook psychosociale arbeidsbelasting opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Maatregelen om de risico’s weg te nemen of te beperken moeten ze vastleggen in het bijbehorende plan van aanpak. 

Bij het opstellen van RI&E speelt OR een rol

De werkgever moet bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak overleg voeren met de werknemers of met medezeggenschapsvormen (tool), bijvoorbeeld de vertegenwoordiging in de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging. Als de organisatie een OR heeft, moet de werkgever de OR om instemming vragen bij het opstellen van een nieuwe RI&E of actualisering van een bestaande RI&E.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten