VERDIEPINGSARTIKEL

Detacheren bij tweede spoor re-integratie

Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, probeert u hem zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Is werkhervatting in de eigen functie niet meer mogelijk en is er geen andere passende functie in uw organisatie te vinden, dan volgt ‘re-integratie tweede spoor’. Eén van de mogelijkheden is dat u uw werknemer detacheert bij een andere werkgever.


24 augustus 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Het is begrijpelijk dat zieke werknemers niet staan te springen om aan de slag te gaan bij een andere werkgever, ook omdat zij hierdoor hun (arbeidsvoorwaardelijke) rechten kunnen verspelen. Andere werkgevers kunnen juist terughoudend zijn, omdat zij financiële risico’s vrezen voor het geval de werknemer opnieuw wegens ziekte uitvalt.

In de eerste twee ziektejaren ontstaat er namelijk nog geen recht op een no-riskpolis om de kosten van loondoorbetaling bij ziekte te compenseren. Door eerst een detacheringsovereenkomst aan te gaan in plaats van direct een dienstverband, kunnen de twijfels (deels) worden weggenomen.

Hierbij maken zieke werknemers en potentiële werkgevers eerst kennis met elkaar, zonder gelijk ergens aan vast te zitten.

Wat is detachering bij re-integratie tweede spoor?

Detacheren is het uitlenen van een werknemer. De werknemer behoudt hierbij de opgebouwde rechten en arbeidsvoorwaarden bij zijn werkgever (de uitlener), hij voert zijn werk alleen uit bij een andere werkgever (de inlener). Alle arbeidsvoorwaarden blijven van toepassing gedurende de detacheringsperiode.

Als de werknemer tijdens de detacheringsperiode onverhoopt weer uitvalt, blijft u verantwoordelijk voor zijn salaris en het re-integratietraject. De inlener heeft echter ook een zorgplicht en kan aansprakelijk zijn – als hij de arbowetgeving niet goed naleeft – voor schade die de werknemer gedurende de werkzaamheden lijdt.

Voordelen van detacheren arbeidsongeschikte werknemer

Detacheren heeft voor alle betrokken partijen voordelen. Uw loonkosten voor de zieke werknemer worden (deels) gecompenseerd door de andere werkgever, als hij een inleenvergoeding betaalt voor de verrichte werkzaamheden. Ook voor de werknemer heeft detacheren voordelen:

 • Hij blijft aan het werk in passende arbeid en komt niet (lang) thuis te zitten.
 • Hij blijft in dienst bij uw organisatie en houdt de arbeidsvoorwaarden die hij met u heeft afgesproken.
 • Hij doet ervaring op bij een andere werkgever.

Inlener vinden voor detachering tweede spoor

U kunt als werkgever zelf op zoek gaan naar een geschikte werkgever, maar er zijn ook re-integratiebedrijven die dit voor u kunnen doen. Daarnaast kunt u uitzendbureaus, de branchevereniging en/of werkgevers in uw netwerk voor hulp inschakelen.

Voordat de detachering tot stand komt, moeten alle betrokken partijen in overleg gaan. Het gaat dan in ieder geval om u als werkgever, de inlener, de werknemer, de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Er moet vastgesteld worden of de nieuwe werkplek passend is, zowel qua werkzaamheden als qua arbeidsduur.

Als er twijfels zijn over de passendheid of als daarover een verschil van mening bestaat, is het voor u en de werknemer mogelijk aan UWV een deskundigenoordeel te vragen.

Eventuele beperkingen van uw werknemer hoeven een detacheringsovereenkomst (tool)

in elk geval niet te bemoeilijken. Werkvoorzieningen die nodig zijn bij de inlener vanwege een beperking van de werknemer, kunnen onder voorwaarden door UWV verstrekt worden.

Aanvraag deskundigenoordeel bij vastlopen re-integratie

U kunt als werkgever bij UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel aanvragen als de re-integratie vastloopt, bijvoorbeeld als u met een werknemer van mening verschilt over de re-integratie. Werknemers die het niet eens zijn met de re-integratievoorschriften van de werkgever of bedrijfsarts, hebben die optie ook.

 

Een deskundigenoordeel is niet verplicht, maar de uitslag kan helpen de re-integratie weer op gang te brengen. Ook weegt UWV het oordeel mee bij de beoordeling van de re-integratie als de werknemer na twee jaar ziekte een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aanvraagt.

 

UWV geeft een deskundigenoordeel over de volgende vraagstukken:

 • of een werknemer volledig zijn eigen werk kan doen;
 • of de werknemer genoeg heeft gedaan aan de re-integratie;
 • of de werkgever genoeg heeft gedaan voor de re-integratie;
 • of het werk, binnen of buiten de organisatie, passend is;
 • of het veelvuldig ziekteverzuim van de werknemer binnen 26 weken verminderd kan worden als het werk van de werknemer wordt aangepast, of als de werknemer wordt herplaatst in een andere passende functie, eventueel met behulp van scholing.

Kopie

Dit jaar heeft UWV de werkwijze bij het aanvragen van een deskundigenoordeel aangepast. Werkgevers en werknemers ontvangen voortaan een kopie van elkaars aanvraag. Of er überhaupt een oordeel aan UWV was gevraagd en zo ja, waarover precies, was voorheen niet duidelijk.

 

De medische stukken zijn uitgezonderd, deze ontvangt de werkgever niet. Het idee is dat werkgevers en werknemers op deze manier beter op de standpunten van de andere partij kunnen reageren.

Wat is het doel van re-integratie tweede spoor?

Wat betreft het doel van de detachering zijn er verschillende mogelijkheden:

 • De werknemer gaat na de detacheringsperiode weer bij u werken.
 • Het doel is een wisseling van werkgever. Terugkeer van de werknemer is niet meer mogelijk. De detacheringsperiode is bedoeld als kennismaking. Gaat dit voor beide partijen naar wens, dan wordt de detacheringsovereenkomst omgezet in een dienstverband bij de nieuwe werkgever.
 • De uitkomst van de detachering is onbepaald. Afhankelijk van de re-integratiemogelijkheden kan de detachering leiden tot een dienstverband met een andere werkgever. Maar ook terugkeer bij u als werkgever is mogelijk.

Het is goed om vooraf met de werknemer te bepalen welk doel wordt nagestreefd.

Re-integratie-inspanningen bij detachering tweede spoor

Ook bij een detacheringsovereenkomst moeten de werknemer en u voldoen aan de wettelijke re-integratieplichten. Als de werknemer niet meewerkt of zich niet voldoende inspant voor zijn herstel, is het mogelijk de loondoorbetaling te stoppen.

Voor u betekent het dat u de werknemer ondersteunt bij zijn re-integratie-inspanningen, bijvoorbeeld door het faciliteren van scholing en ontwikkeling.

Vervolg na het einde van de detachering

Na afloop van de detachering zijn er drie mogelijkheden voor het vervolg:

1. Verder zoeken

Als de detacheringsovereenkomst tussen uw organisatie en de inlener eindigt vóór de WIA-beoordeling van UWV, moet u op zoek naar andere re-integratiemogelijkheden in het tweede spoor.

2. Geen recht op loon

Eindigt de overeenkomst na het tweede ziektejaar, dan vervalt voor u ook de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. U blijft tijdens de rest van de looptijd van de arbeidsovereenkomst wel verantwoordelijk voor de re-integratie.

3. Uitdiensttreding

Neemt de inlener uw werknemer na afloop van de detachering in dienst, dan ontvangt de werknemer voortaan salaris van zijn nieuwe werkgever. Mogelijk verdient hij daar minder, maar heeft hij ook recht op een WGA- of WW-uitkering.

Transitievergoeding

Na twee jaar ziekte vraagt u in veel gevallen ontslag aan voor de arbeidsongeschikte werknemer of sluit u met hem een vaststellingsovereenkomst. Hij zal dan doorgaans een (transitie)vergoeding krijgen.

Dat geldt ook als de werknemer na twee jaar ziekte bij de inlener in dienst treedt. Deze vergoeding berekent u over het gehele dienstverband, dus ook over de detacheringsperiode. Ook in dit geval kunt u compensatie aanvragen bij UWV voor de betaalde vergoeding. Zegt de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst op, dan is er natuurlijk geen (transitie)vergoeding verschuldigd.