Nog te weinig vrouwen in de top

In slechts 12% van de grote organisaties is ten minste 30% van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) een vrouw. Dit blijkt uit de benchmark die minister Van Engelshoven van OCW onlangs liet uitvoeren.

15 maart 2019 | Door redactie

Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria voerde de benchmark (pdf) uit voor minister Van Engelshoven. Atria concludeerde dat in slechts 13 van de 110 onderzochte grote organisaties de RvB én de RvC voor ten minste 30% uit vrouwen bestond. In negen organisaties bestond de RvB maar niet de RvC uit 30% of meer vrouwen. En 28 organisaties hadden ten minste 30% of meer vrouwen aangesteld in de RvC maar niet in de RvB. In meer dan de helft van de organisaties (60) bestonden de RvB en de RvC voor minder dan 30% uit vrouwen.

Benchmark moet belang van diversiteit aan de top benadrukken

Van Engelshoven gaf in maart 2018 opdracht voor de benchmark. Dit deed zij omdat het wettelijk streefcijfer van 30% aan de top op dat moment nog niet was behaald. De minister wilde met de benchmark het belang van diversiteit aan de top benadrukken, ook voor aandeelhouders en beleggers.
De eis van 30% vrouwen in de top is verankerd in de Wet Bestuur en Toezicht (WBT). Deze wet is van toepassing voor organisaties die voldoen aan minstens twee van de drie voorwaarden: (1) een omzet van minstens 40 miljoen, (2) minstens 250 werknemers en (3) een totale activa van minstens 20 miljoen. Voor deze organisaties geldt de ‘pas toe of leg uit’-verplichting om in hun jaarverslag in te gaan op het aandeel vrouwen in de RvB en RvC.

OR moet gelijke behandeling mannen en vrouwen bevorderen

De OR moet de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de organisatie bevorderen (artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Dit geldt ook voor de top. Als een organisatie een bestuurder benoemt, heeft de OR het recht om hier advies over uit te brengen (artikel 30, lid 1 WOR). Op deze manier kan de OR invloed uitoefenen op de diversiteit in het bestuur. Bij een grote vennootschap heeft de OR het recht om een derde van het aantal commissarissen voor te dragen. Dit recht kan ook voortvloeien uit de cao, de statuten van de organisatie of een ondernemingsovereenkomst. Ook hiermee kan de OR de diversiteit aan de top bevorderen.