Eerste Kamer akkoord met wijziging WMCO

9 januari 2012 | Door redactie

Vanaf 1 maart 2012 moeten werkgevers ook het ontslag melden van werknemers met wie zij een beëindigingovereenkomst hebben gesloten. Onlangs is deze wijziging van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) aangenomen door de Eerste Kamer. Door de wetswijziging maakt het voor de toepassing van de meldingsplicht niet meer uit of u de arbeidsovereenkomst beëindigt via UWV WERKbedrijf, de kantonrechter of een beëindigingovereenkomst.

Als u bij een reorganisatie binnen drie maanden 20 of meer werknemers wilt ontslaan, moet u dit schriftelijk melden bij UWV WERKbedrijf en de vakbonden. Op dit moment geldt deze meldingsplicht alleen voor ontslag door opzegging na toestemming van UWV WERKbedrijf of door ontbinding van de kantonrechter. Per 1 maart 2012 is de meldingsplicht ook van toepassing op werkgevers die een beëindigingovereenkomst met hun werknemers sluiten. Eerder heeft u in het bericht ‘Meldingsplicht ontslag door Tweede Kamer’ kunnen lezen dat de wijziging van de WMCO was aangenomen door de Tweede Kamer. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel, is de uitbreiding van de meldingsplicht een feit.

Maand wachttijd na de melding

Wilt u als werkgever binnen drie maanden 20 of meer werknemers ontslaan, dan moet u dit niet alleen melden bij de vakbonden, maar ook bij de OR. Overigens hoeft u met deze partijen geen overeenstemming te bereiken; het is voldoende als u hen heeft geraadpleegd. Na de melding, moet u in principe één maand wachten voordat u de arbeidsovereenkomst kunt beëindigen. Deze maand wachttijd is niet van toepassing als uit een verklaring van de vakbonden blijkt dat zij instemmen met de ontslagen.
De WMCO geldt alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Houdt u zich niet aan de regels van de meldingsplicht, dan kan de overeenkomst worden vernietigd. Dit is bijvoorbeeld het geval als u eerst tien werknemers zou ontslaan en een maand later weer tien en deze ontslagen niet zou melden bij UWV WERKbedrijf en de vakbonden.