Fusie of overname online melden bij de SER

22 januari 2015 | Door redactie

Organisaties moeten volgens de Fusiegedragsregels 2000 hun plannen voor een fusie of overname doorgeven aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Sinds 1 januari 2015 kan dat online via een digitaal vragenformulier op de website van de SER.

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft Fusiegedragsregels opgesteld om de belangen van werknemers te beschermen. Organisaties moeten volgens de gedragsregels hun fusie- of overnameplannen aan de SER melden vóórdat overeenstemming over de fusie wordt bereikt. Sinds 1 januari 2015 kan dat via een zogenoemd digitaal Vragenformulier B op de website van de SER.

De vakbonden en de OR moeten op de hoogte zijn van fusieplannen

De Fusiegedragsregels gelden voor organisaties met meer dan 50 werknemers en waarvan tenminste één fusiepartner in Nederland is gevestigd. Zowel de vakbonden als de ondernemingsraad (OR) van uw organisatie moeten tijdig op de hoogte worden gesteld van de fusieplannen, zodat zij nog wezenlijke invloed hebben op het besluit. De OR heeft volgens artikel 25 lid 1 WOR (Wet op de ondernemingsraden) ook adviesrecht.

Uitspraken van de geschillencommissie zijn openbaar

Naast de behandeling van meldingen van voorgenomen fusies heeft de SER een signaleringsfunctie. Is een (aanstaande) fusie niet gemeld bij de SER maar bijvoorbeeld wel aangekondigd in persberichten, dan kan de SER aanvullende informatie opvragen bij de betrokken organisaties. Bij een eventueel conflict over de naleving van de SER-Fusiegedragsregels kunnen betrokken partijen een klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. De uitspraken van de commissie zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de SER en in het PBO-blad van de SER.