Meer meldingen fusies en overnames bij SER in 2018

14 januari 2019 | Door redactie

In 2018 ontving de Sociaal-Economische Raad (SER) 11,4% meer fusiemeldingen dan in 2017. In 2018 kwamen er in totaal 655 meldingen binnen. Dat is het hoogste aantal meldingen in 11 jaar.

De Sociaal-Economische Raad (SER) ontving in 2018 in totaal 655 fusiemeldingen. In 2017 waren dit er 588. De stijging van het aantal fusies is te verklaren door het toegenomen vertrouwen van organisaties als gevolg van de goedlopende economie. Organisaties durven het hierdoor aan om fusies en overnames aan te gaan. In 2018 kwamen de meldingen uit de volgende sectoren:  

  • diensten: 450;
  • handel: 56;
  • onderwijs en gezondheidszorg: 66;
  • industrie: 45;
  • overige sectoren: 38.

Op de site van de SER vindt u een volledig overzicht van het aantal fusiemeldingen per kwartaal sinds 2001. 

Melding maken verplicht volgens Fusiegedragsregels

Is er sprake van een fusie of overname, dan zijn de betrokken partijen volgens de Fusiegedragsregels (pdf) van de SER verplicht om daarvan melding te maken bij de SER en de betrokken vakbonden. Daarbij moeten de partijen de SER en vakbonden ook tijdig informeren over de inhoud van de fusie en de gevolgen daarvan voor de werknemers. Dit biedt de vakbonden de kans om een oordeel te vormen van de fusie of overname en de gevolgen daarvan voor de organisatie en de werknemers en de ondernemingsraad (OR) hierover te informeren. De OR kan het oordeel van de vakbond meenemen in het OR-advies. De bestuurder is volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) immers verplicht om de OR om advies te vragen (tools) bij een fusie, overname of duurzame samenwerking.