OR en vakbond versterken elkaar bij reorganisatie

14 maart 2022 | Door redactie

Is er bij een reorganisatie een vakbond betrokken, dan blijft de invloed van de ondernemingsraad (OR) beperkt. De OR hoeft dan zeker niet buitenspel te staan. De OR en vakbond kunnen de samenwerking aangaan en zo elkaars positie versterken.

Bij een reorganisatie hebben de OR en vakbond een eigen positie en taak. De OR zal met de bestuurder overleggen over de noodzaak van de reorganisatie, de alternatieven en de (maatregelen ter beperking van de) personele gevolgen. De vakbond richt zich vaak op de zorg voor de werknemers die afvloeien. De vakbond heeft dus een andere rol bij een reorganisatie (artikel) dan de OR. Als de OR en vakbond de samenwerking opzoeken, kunnen zij elkaars positie versterken en kan het reorganisatietraject soepeler verlopen.

OR hoeft niet over eigen afvloeiingsvoorwaarden te onderhandelen

Het voordeel van een vakbond bij een reorganisatie is dat de vakbond niet persoonlijk betrokken is en de situatie hierdoor objectief kan bekijken. De vakbond heeft veel ervaring met onderhandelen over een sociaal plan en weet wat in de praktijk het beste werkt. Dit kan creatieve ideeën opleveren waar de bestuurder en OR misschien niet direct aan denken. Bovendien hoeft de OR dan niet te onderhandelen over de afvloeiingsvoorwaarden voor zichzelf en zijn achterban.

OR heeft adviesrecht bij maatregelen om personele gevolgen te beperken

Ook al kan de OR niet onderhandelen over het sociaal plan, hij kan hier wel invloed op uitoefenen. De OR heeft namelijk adviesrecht (artikel 25 WOR) bij de maatregelen om de personele gevolgen te beperken en kan bij de bestuurder kenbaar maken welke maatregelen hij belangrijk vindt en waarom. Denk aan een hogere beëindigingsvergoeding voor werknemers die hun baan verliezen, een outplacementtraject of goede om- of bijscholing voor de werknemers die blijven. De bestuurder doet er verstandig aan om rekening te houden met de punten van de OR. Zo vergroot hij immers de kans dat de OR positief adviseert.
De OR kan bij zijn advies het sociaal plan ook als inzet gebruiken. Zo kan de OR aangeven dat hij pas zal adviseren nadat hij het (concept) sociaal plan heeft bekeken of een sociaal plan als voorwaarde stellen voor een positief advies.