OR verontrust over reorganisatie VU-faculteit

1 februari 2019 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) van de Vrije Universiteit Amsterdam is verontrust door berichten van werknemers over een reorganisatie bij de faculteit Religie en Theologie. De faculteit heeft een reorganisatieplan ingediend bij het college van bestuur (CvB), de werknemers en de onderdeelcommissie (OC) van de faculteit maar niet bij de OR.

De faculteit Religie en Theologie heeft het plan voor de reorganisatie onder geheimhouding voorgelegd aan de betrokkenen onder wie de OC. Deze hebben tot begin februari de gelegenheid om te reageren. Nadat de onderdeelcommissie en werknemers hierop hebben gereageerd, legt de faculteit het reorganisatieplan definitief voor aan het college CvB. Het CvB neemt vervolgens een voorgenomen besluit en legt het reorganisatieplan voor aan de OR.

Veel met ontslag bedreigde werknemers bijna met pensioen

De OR heeft berichten van werknemers ontvangen over het ontslag van 6,75 fte. Het zou gaan om negen werknemers. Volgens de OR-voorzitter hebben de betrokken werknemers al een brief met een concept-personeelsplan ontvangen terwijl de OR daarvan nog niet op de hoogte was. De OR is vooral ontstemd omdat een groot deel van de met ontslag bedreigde werknemers de pensioengerechtigde leeftijd naderen. De reorganisatie bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen in 2016 ligt de OR namelijk nog vers in het geheugen. Bij deze reorganisatie waren meer dan de helft van de ontslagen werknemers ouder dan 55 jaar. Een aantal van deze werknemers klaagde de VU aan bij het College voor de Rechten van de Mens wegens leeftijdsdiscriminatie. Het College stelde de klagers in het gelijk. Een andere kwestie waar de OR ontstemd over is, is de geheimhouding over het huidige reorganisatieplan, terwijl de VU hoog zou opgeven over openheid. De OR heeft het CvB inmiddels een boze brief gestuurd maar nog geen reactie ontvangen.

OC is verplicht tot geheimhouding

Elke faculteit en de meeste diensten van de VU hebben een OC. Een OC heeft de meeste bevoegdheden die een OR heeft (artikel 15, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Een recht dat een OC niet heeft, is het voeren van rechtsgedingen. Als een OR een OC instelt, kan de raad afspraken maken over welke onderwerpen OR en OC behandelen. De OR kan OR-leden aanstellen als OC-lid. Dit is echter niet verplicht. Wel is het voor een goede samenwerking aan te raden om één of meer OR-leden ook lid te maken van een OC. Maar als de bestuurder de OC geheimhouding oplegt bij het vragen van advies over een voorgenomen besluit, heeft de OC zich hieraan te houden (artikel 20, lid 1 WOR). Die geheimhoudingsplicht blijft ook bestaan na beëindiging van het lidmaatschap van de OR of commissie en na beëindiging van het dienstverband.