Vakantiegeld niet betalen vanwege financiële problemen

1 januari 2023 | Door redactie

Voor een werkgever die het moeilijk heeft, kan het lastig zijn om geld vrij te maken voor de betaling van het vakantiegeld in mei of juni. Hij mag echter niet zomaar eenzijdig besluiten om het vakantiegeld te spreiden, uit te stellen of niet te betalen.

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd dat werknemers jaarlijks recht hebben op vakantiebijslag (ook wel: vakantiegeld of vakantietoeslag). Deze bedraagt minimaal 8% over het brutojaarloon en wordt uitbetaald in juni, tenzij anders is vastgelegd. Aan dit recht valt in principe niet te tornen. Voor werkgevers die in financiële problemen verkeren, kan het wel een zware last zijn. Als een werkgever een goede oplossing wil vinden, doet hij er verstandig aan met zijn werknemers in gesprek te gaan.

In gesprek met werknemers over vakantiegeld

Een werkgever kan de werknemers vragen of zij individueel akkoord gaan met een latere uitbetaling of spreiding van het vakantiegeld. Als hij inzichtelijk maakt waarom hij geen geld heeft kunnen opsparen of vrijmaken voor de vakantiebijslag, zijn de werknemers mogelijk bereid om de betaling hiervan te verdelen over meerdere maanden of uit te stellen. De werkgever moet daarbij controleren wat er kan op basis van de cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Een goede werkgever informeert de werknemers ook over de mogelijke nadelige gevolgen bij faillissement of voor de WW-uitkering. Willen de werknemers niet meewerken, dan moet de werkgever de bestaande afspraken nakomen. Bij een te late betaling kan de werknemer het geld opeisen, mogelijk met wettelijke verhoging en rente. De werkgever kan geen eenzijdige wijziging van deze arbeidsvoorwaarde (tool) afdwingen.

Afspraken over vakantiegeld in de cao

Minder of geen vakantiebijslag betalen, kan volgens de WML via de cao worden geregeld. Vakbonden zullen daar echter niet snel mee instemmen. 

Geen vakantiegeld voor veelverdieners

Voor werknemers die meer dan driemaal het minimumloon verdienen (€ 5.803,20 bruto per maand), is de werkgever niet verplicht om over het meerdere vakantiebijslag te betalen. Daarnaast mag de werkgever voor deze werknemers de betaling van het vakantiegeld deels of zelfs volledig uitsluiten, op voorwaarde dat zij schriftelijk hun medewerking hieraan verlenen.

Meer informatie over het recessieproof maken van uw personeelsbeleid vindt u in de toolbox Maak uw personeelsbeleid recessieproof in zeven stappen.