Aanleidingen om de RI&E te actualiseren

10 april 2018 | Door redactie

Van 11 tot en met 15 juni 2018 is het Week van de RI&E. Daarin staat dit jaar het voorkomen van verzuim centraal. Met een actuele RI&E kunnen werkgevers verzuim in de hand houden. Maar wanneer heeft de RI&E een update nodig?

In 2018 is het thema van de Week van de RI&E, die van 11 tot en met 15 juni plaatsheeft: Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E. Het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de risico’s van het werk voor de gezondheid en veiligheid in kaart te brengen. Voorwaarde is wel dat de RI&E actueel is. Alleen dan kan de werkgever de juiste maatregelen nemen om de risico’s te beheersen en verzuim te beperken.

RI&E aanpassen bij veranderingen risico’s

In artikel 5 van de Arbowet  staat niet wanneer en hoe vaak de RI&E moet worden geactualiseerd. Eenvoudig gesteld, moet de RI&E worden aangepast als er iets verandert waardoor ook de risico’s kunnen veranderen. Voorbeelden van deze veranderingen zijn:

  • een reorganisatie of een fusie;
  • een wetswijziging, bijvoorbeeld in de grenswaarde voor gevaarlijke stoffen;
  • een verbouwing of verhuizing;
  • verandering in arbeidsprocessen zoals een nieuwe productielijn of uitbreiding van diensten;
  • aanschaf nieuwe machines of ICT.

RI&E in overleg preventiemedewerker en OR

Door de wijzigingen in de Arbowet (tool) moet de preventiemedewerker nauwer samenwerken met de medezeggenschap (OR of PVT) en de bedrijfsarts over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Zij moeten hier minimaal één keer per jaar met elkaar over overleggen.  Dat is een goed moment om de RI&E te bespreken en het plan van aanpak onder de loep te nemen. De OR heeft instemmingsrecht (tool) op de RI&E en de voortgang van het plan van aanpak. Aangeraden wordt om op zijn minst één keer per vijf jaar de RI&E te actualiseren.