Begrijpelijke taal bij advies over arbeidsomstandigheden

Organisaties met veel mensen in dienst die de Nederlandse taal niet of niet goed machtig zijn, moeten er volgens de Arbowet voor zorgen dat deze werknemers in hun eigen taal, of een taal die zij wel machtig zijn, op een voor hen begrijpelijke manier voorlichting krijgen over arbeidsomstandigheden. Inspectie SZW weegt bij onderzoek naar ongevallen de rol van taalbeheersing dan ook mee.

22 februari 2019 | Door redactie

Volgens de Arbowet (tool) moet voorlichting doeltreffend zijn. Dit betekent dat voorlichting over arbeidsomstandigheden niet alleen moet zijn afgestemd op de capaciteiten van de betrokken werknemers, maar ook op de taal die ze beheersen. Door het toenemend aantal anderstaligen op de werkvloer is het risico op miscommunicatie een steeds groter wordend probleem. Vergeet ook laaggeletterdheid niet. Bij slechte kennisuitwisseling over de werking van machines, werkkledingvoorschriften en andere veiligheidsvoorschriften kan de veiligheid van de werknemer in gevaar komen.  

Uitreiken van papieren instructie niet voldoende

Wat betreft taal zijn er een drietal aspecten te onderscheiden: taalvaardigheid van de werknemers, taalbeheersing op het werk en taalverschillen. De taalvaardig­heid van de werknemer is de mate waarin de werknemer zichzelf verstaanbaar kan maken, een gesprek kan voeren, kan lezen en kan schrijven. Taalbeheersing op het werk gaat over de mate waarin de taalvaardigheid van de werknemers past bij het benodigde taalniveau op het werk. Bij taalverschil­len gaat het over werknemers die een andere moedertaal spreken. Hierdoor ont­staan er taalverschillen op de werkvloer. Het eenvoudigweg maar even vertalen van instructies en die vervolgens uitreiken is niet voldoende.  Werknemers moeten namelijk altijd de gelegenheid hebben om direct mondeling vragen te stellen. Het gebruik van veiligheidstekens en pictogrammen (tool) kan het risico van misverstanden en arbeidsongevallen verkleinen. Door het gebruik van kleuren en symbolen kunnen werknemers direct begrijpen wat ze moeten doen of laten.

Voorlichting vóór uitzendkracht aan het werk gaat

In het geval van uitzendkrachten moet uw organisatie voorlichting geven over de arbeidsrisico’s vóórdat de uitzendkrachten (tools) aan het werk gaan. Voor uitzendbureaus en uitzendkrachten zijn er voor diverse beroepsgroepen checklists in allerlei talen opgesteld. Als u de uitzendkracht zo’n lijst laat ondertekenen, geeft hij aan dat de informatie aan hem is uitgelegd en dat hij die heeft begrepen.