Certificering van arbodiensten en deskundigen

15 juli 2013 | Door redactie

De Inspectie SZW heeft onderzoek laten doen naar de certificering van arbodiensten en deskundigen en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E. De cki’s functioneren goed maar op een aantal punten werd niet voldaan aan de eisen en is verbetering noodzakelijk.

Het rapport ‘Certificeren arbozorg, meer dan papier!’ (pdf) is opgesteld in opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de certificatie van arbodiensten en persoonscertificatie van de betrokken deskundigen. Daarnaast is gekeken of en in welke mate de certificatie van invloed is op de kwaliteit van de RI&E’s. Uit het rapport blijkt dat:

  • de verslaglegging van de cki’s (keurende en certificerende instellingen) onvoldoende zicht geeft op de getoetste aspecten en dat in de planning en uitvoering van de audit niet alleen aandacht moet zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook voor de aanvullende eisen. De cki’s kunnen hiervoor de maximaal vastgestelde audit-tijd benutten.
  • de classificatie van afwijkingen niet helder en uniform genoeg plaatsvindt. Dat is echter wel nodig om rechtszekerheid te garanderen en om de schijn van partijdigheid te vermijden.
  • de auditoren zich houden aan de registratievereisten van het deskundigenregister.
  • de cki’s zich niet aan alle eisen houden en onderdelen een eigen koers volgen.
  • bij certificatie van arbodiensten de aandacht vooral is gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem en niet op de kwaliteit van de RI&E. Bij de certificatie van deskundigen is op dit moment weinig aandacht voor de vier kerntaken (toetsen en adviseren over RI&E, ziekteverzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de aanstellingskeuring).

Arbodiensten en deskundigen moeten gecertificeerd zijn

Werkgevers zijn verplicht een goed arbobeleid te voeren en zich daarbij bij te laten staan door gecertificeerde arbodiensten of deskundigen die zelfstandig werken op het gebied van de vier kerntaken: toetsen en adviseren over RI&E, ziekteverzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de aanstellingskeuring. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, is wettelijk vastgelegd dat deze arbodiensten en deskundigen gecertificeerd moeten zijn door instellingen die daarvoor aangewezen zijn door de overheid. Deze keurende en certificerende instellingen (cki’s) toetsen periodiek of deskundigen en arbodiensten voldoen aan de wettelijk eisen. De Inspectie SZW houdt toezicht op de cki’s.