Het verschil: inzagerecht en instemmingsrecht

2 november 2017 | Door redactie

De Arbowet geeft werknemers inzagerecht in de RI&E. Dat houdt in dat werknemers de RI&E in kunnen kijken als ze dat willen. De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft als vertegenwoordiger van de werknemers ook instemmingsrecht.

Werknemers hebben volgens artikel 5 lid 6 van de Arbowet inzagerecht in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) (tools). Een werkgever mag hen dit niet weigeren en kan een digitale of papieren versie van de RI&E aanbieden aan de werknemer, die daarvan een kopie mag maken. De OR en PVT hebben als vertegenwoordigers van de werknemers instemmingsrecht op de RI&E. Dat recht is vastgelegd in artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en houdt in dat de werkgever de RI&E in principe niet kan instellen zonder instemming van de OR of PVT.

Werknemers in kleine organisaties adviseren over RI&E

Organisaties met minder dan vijftig werknemers zijn niet verplicht om een OR of PVT te hebben. De werknemers in deze kleinere organisaties moeten advies kunnen geven over de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak (tool). De werkgever is verplicht om twee keer per jaar een vergadering te organiseren, zodat de werknemers een gelegenheid hebben om vragen te stellen over belangrijke wijzigingen in de arbeidsomstandigheden. Werkgevers in organisaties met minder dan 10 werknemers moeten verplicht met de werknemers overleggen over de RI&E en het plan van aanpak.

INZAGERECHT: werknemers mogen de RI&E inkijken als ze dat willen
INSTEMMINGSRECHT: de werkgever moet de OR of PVT om instemming vragen voor hij de RI&E kan instellen