Informeren over arbobeleid via arbojaarverslag

3 november 2022 | Door redactie

Het maken van een arbojaarverslag is volgens de Arbowet niet meer verplicht, maar nog steeds wel nuttig. Uit het arbojaarverslag kan blijken of en in hoeverre de doelen van het arbobeleid zijn gehaald. De belangrijkste input daarvoor staat in het plan van aanpak dat bij de RI&E hoort.

Hoewel een arbojaarverslag geen wettelijke verplichting meer is, heeft het nog wel zin om dit te maken. In het arbojaarverslag kan de werkgever laten zien wat het resultaat is van het gevoerde arbobeleid in de organisatie. Ook is het een middel om de belangrijke samenwerkingspartners te informeren over het arbobeleid. De belangrijkste input voor het arbojaarverslag staat in het plan van aanpak dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoort. Dat bevat de maatregelen die de werkgever moet nemen om de geïnventariseerde risico’s in de organisatie weg te nemen of te beperken. Zijn deze maatregelen ook genomen en welk effect heeft dit gehad?

Informeren over arbobeleid

Een van de samenwerkingspartners als het om arbo gaat is de medezeggenschap. In artikel 12 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat ‘de werkgever overleg voert met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over aangelegenheden die het arbeidsomstandighedenbeleid betreffen alsmede over de uitvoering van dit beleid, waarbij actief informatie wordt gewisseld’. Dit betekent dat de werkgever verplicht is te overleggen met de OR over het arbobeleid. Succesvol overleggen kan alleen als de OR goed geïnformeerd wordt over het arbobeleid. Een arbojaarverslag is een van de manieren om dit te doen. Daarnaast hebben de preventiemedewerker en de OR regelmatig overleg, eventueel in een arbocommissie.